WSPÓŁPRACA Z organizacjami pozarządowymi


Program współpracy na rok 2021, w myśl wytycznych ustawowych, określał cele, zakres i formy współpracy Samorządu Gminy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi swoją działalność statutową na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Sprzyjał też rozwojowi trzeciego sektora, a mieszkańcom stwarzał szansę integracji, aktywizacji i pełniejszego zaangażowania w działalność na rzecz zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej.


Konsultacje społeczne w sprawie Programu współpracy zostały przeprowadzone na mocy Zarządzenia Nr 0050.54.2020Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 19 października 2020 r, natomiast termin przyjmowania pisemnych opinii do projektu Programu ustalony został od dnia 27 października 2020 r. do dnia 16 listopada 2020 r. Do udziału w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą swoją działalność na terenie gminy.


W trakcie prowadzonych konsultacji, w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 16.11.2019 r. wpłynęła jedna opinia dotycząca konsultowanego projektu uchwały, w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021. Propozycja zmian dotyczyła zabezpieczenia dodatkowych środków planowanych na realizację Programu.


Celem głównym wyznaczonym w Programie współpracy na rok 2021 było budowanie partnerstwa pomiędzy gminą, a organizacjami pozarządowymi, służące poznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców, wzmacnianiu aktywności obywatelskiej w realizacji działań na rzecz rozwoju gminy oraz rozwiązywaniu problemów lokalnych w oparciu o zaangażowanie trzeciego sektora. Organizacje NGO pełnią rolę pośrednika pomiędzy interesem obywatela czy grup społecznych, a administracją publiczną. Dzięki działalności na poziomie lokalnym łatwiej zdiagnozować potrzeby mieszkańców. Znajomość potrzeb lokalnego środowiska oraz priorytetowe zadania określone w Programie współpracy pozwoliły właściwie wykorzystać potencjał organizacji pozarządowych. Bezpośrednia praca z lokalną społecznością pozwala efektywnie realizować cele związane z podnoszeniem poziomu życia na wsi oraz aktywizować mieszkańców gminy.


Obszary współpracy, które zostały wymienione w Programie na 2021 r. jako priorytetowe, dotyczą:

 • polityki społecznej,

 • kultury, sztuki, dziedzictwa narodowego i tradycji regionalnych,

 • kultury fizycznej, sportu i turystyki

 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

 • porządku i bezpieczeństwa publicznego,

 • ekologii i ochrony środowiska,

 • działalności na rzecz organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3 ustawy

Wartość udzielonych dotacji w OBSZARZE KULTURY I SPORTU w 2021 r.

276 714

39,06%

do roku 2020


Łączna KWOTA UDZIELONYCH DOTACJI

316 353

58,35%

do roku 2020Formy współpracyWspółpraca pomiędzy Gminą Kocmyrzów-Luborzyca, a organizacjami pozarządowymi odbywała się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, legalności, uczciwej konkurencji, jawności, równości szans oraz współodpowiedzialności, prowadzona była w myśl przepisów ustawowych w formie wsparcia finansowego i pozafinansowego.

Współpraca władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi bazowała na powierzaniu bądź wspieraniu wykonania zadań publicznych w oparciu o Program współpracy Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. Równie ważną formą, obok współpracy finansowej była współpraca o charakterze pozafinansowym, polegająca m.in. na wsparciu organizacyjnym trzeciego sektora merytorycznie i promowaniu wszelkich działań organizacji działających na terenie gminy.

Współpraca finansowa


Na wsparcie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w roku 2021, realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. w budżecie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zabezpieczono kwotę w wysokości 270.000,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na powierzenie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu miejscowym Ludowym Klubom Sportowym. Dotacje klubom sportowym zostały przekazane zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), w oparciu o Uchwałę Nr V/21/11 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca.

Dotacje wykorzystane przez kluby sportowe w 2021 r.

Herb Sokół Kocmyrzów


Największa kwota dotacji przypadła Ludowemu Klubowi Sportowemu Sokół Kocmyrzów - 77.000 zł


Herb Strażak Goszcza
Herb Partyzant Dojazdów
Herb UKS Ekler
Herb Zawisza Sulechów
Herb LKS Kosynierzy
Herb LSK Sparta


Działające na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca kluby sportowe są ważnym ogniwem organizacji życia społeczności lokalnej, w tym głównie młodzieży. Przekazane kwoty zostały wykorzystane głównie na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie gminy, poprzez :

 • zwiększenie dostępności zajęć sportowych prowadzonych przez organizacje o charakterze sportowym dla lokalnej społeczności ,

 • promowanie aktywnego trybu życia wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Sport, to bardzo ważny obszar życia, który dla jednych jest formą spędzania wolnego czasu, formą zabawy, rozwoju pasji, dla innych rodzajem terapii, a czasem nawet sposobu na życie. Aktywność fizyczna przyciąga coraz więcej ludzi w różnym wieku, którzy chcą aktywnie spędzić czas oraz poprawić swoją kondycję. Sport to również dziedzina, która stwarza ogromną przestrzeń do integracji, a poprzez swoją uniwersalność jednoczy, często jest postrzegana w kategoriach szans na budowanie i zacieśnianie długotrwałych więzi międzyludzkich. Dlatego Ludowe Kluby Sportowe odgrywają tak ważną rolę w życiu lokalnej społeczności - pełnią funkcję dydaktyczną, rekreacyjną, promującą sport oraz integracyjną.

Z uwagi na trwającą od wiosny 2020 r. epidemię COVID-19 oraz wprowadzenie zakazów i obostrzeń, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, czy uczestnictwo w zawodach sportowych w wielu przypadkach stało się niemożliwe lub zostało ograniczone do koniecznego minimum.

Współpraca o charakterze finansowym w 2021 r. polegała na zlecaniu realizacji zadań publicznych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca również innym organizacjom pozarządowym poprzez wspieranie lub powierzenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. W 2021 r. z budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, z zabezpieczonych środków w wysokości 40.000,00 zł na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, dofinansowania w trybie pozakonkursowym (zgodnie z zapisami art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), tzw. „małe granty” udzielono na pięć projektów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy w łącznej wysokości 39.639,50 zł. Oferty na realizację zadań składane były z inicjatywy organizacji i mieściły się w zakresie zadań wskazanych jako priorytetowe w „Programie współpracy Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 r.”.

Małe granty w 2021 r.


II Mistrzostwa Małopolski Cheerleaders" - zdjęcie nr 1.
II Mistrzostwa Małopolski Cheerleaders" - zdjęcie nr 2.
Zdjęcie przedstawia paralotnię stojącą w sali gimnastycznej.
Zdjęcie przedstawia spotkanie dzieci z członkami Małopolskiego Klubu Paralotniczego.
Zdjęcie przedstawia mężczyznę siedzącego w paralotni.


Współpraca Pozafinansowa


Równie ważną formą współpracy i wsparcia organizacji pozarządowych jest wsparcie pozafinansowe. To szeroko rozumiana działalność promocyjna i informacyjna o podejmowanych przedsięwzięciach i projektach realizowanych przez trzeci sektor oraz wsparcie techniczne i organizacyjne.W 2021 r. Gmina Kocmyrzów-Luborzyca wspierała sektor pozarządowy w formie pozafinansowej w zakresie:


1. Promocji działalności organizacji pozarządowych, która w różnych formach polegała na propagowaniu i przybliżaniu mieszkańcom szerokiego spektrum działalności organizacji pozarządowych w dziedzinach: kultury, sztuki, zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego, edukacji, działalności społecznej, sportu i rekreacji, integracji mieszkańców, a także podkreśleniu ogromnej roli trzeciego sektora w aktywizacji lokalnych środowisk, poprzez:

 • wykorzystanie kanałów internetowych i mediów społecznościowych, takich jak strona internetowa Gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz gminny Facebook, strona internetowa Centrum Kultury i Promocji, a także artykuły opisujące bieżącą działalność promocyjną sektora pozarządowego w „Wiadomościach lokalnych”. Dzięki temu informacja trafiała do szerokiej grupy odbiorców, którzy mieli okazję zapoznać się ze specyfiką działania poszczególnych organizacji, czy wziąć udział w organizowanych przez nie inicjatywach. Może to być również sposób na pozyskanie nowych członków przez poszczególne organizacje,

 • współpracę z Centrum Kultury i Promocji oraz z innymi organizacjami pozarządowymi, w tym ze Stowarzyszeniem Korona Północnego Krakowa, która poprzez organizację oraz udział w różnego rodzaju wydarzeniach rozpowszechniają walory i dziedzictwo historyczno-kulturowe gminy,

 • druk kalendarza strażackiego promującego działalność miejscowych Ochotniczych Straży Pożarnych. To także ciekawa forma zaprezentowania poszczególnych jednostek OSP i ich ważnej roli jako strażników bezpieczeństwa w życiu lokalnej społeczności,

 • udział władz samorządowych (wójta gminy oraz radnych gminnych, czy powiatowych) w spotkaniach okolicznościowych organizowanych przez organizacje pozarządowe,

 • obejmowanie honorowym patronatem przez władze gminy projektów i inicjatyw realizowanych przez organizacje pozarządowe.2. Informacji zakładającej dialog między organizacjami i administracją, którego celem jest poprawa efektywności współpracy międzysektorowej, przy założeniu obustronnego przepływu informacji, poprzez :

 • wzajemne informowanie się gminy i organizacji pozarządowych o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu ich skutecznej realizacji,

 • konsultowanie z organizacjami, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących podstawowej działalności statutowej tych organizacji,

 • angażowanie organizacji do wymiany doświadczeń, informacji i dobrych praktyk oraz prezentacji osiągnięć,

 • informowanie w zakresie możliwości pozyskiwania przez organizacje środków finansowych z innych źródeł oraz zasadach udzielania dotacji,

 • internetową bazę organizacji pozarządowych oraz bieżącą informację o funduszach dostępnych dla NGO w BIP oraz w odpowiedniej zakładce na stronie www gminy „Organizacje i Stowarzyszenia”,

 • wykorzystanie dostępnych mediów, tj. strony internetowej gminy Kocmyrzów-Luborzyca, a także gminnego Facebooka oraz prasy lokalnej „Wiadomości lokalne”, w celu bieżącej informacji o działalności organizacji pozarządowych - artykuły, wzmianki o realizowanych projektach, samodzielnie oraz we współpracy z gminą oraz Centrum Kultury i Promocji,

 • informacje e-mailowe przekazywane organizacjom pozarządowym na temat ogłaszanych konkursów na dofinansowanie projektów ze środków zewnętrznych,

 • zamieszczenie na stronie internetowej gminy baneru Stowarzyszenia „Korona Północnego Krakowa”, Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, czy linków do stron internetowych stowarzyszeń, co powala mieszkańcom gminy na szybsze dotarcie do informacji, a tym samym łatwiejsze zapoznanie się ze specyfiką działalności poszczególnych stowarzyszeń i organizacji,

 • konsultacje projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”. Idea konsultacji wiąże się bezpośrednio z realizacją ustawowej zasady partnerstwa rozumianej, jako tworzenie niezbędnych warunków do udziału organizacji pozarządowych w procesie planowania, podejmowania decyzji i ich realizacji.3. Wsparcia organizacyjnego polegającego na pomocy technicznej i merytorycznej, poprzez :

 • doradztwo oraz pomoc merytoryczną w zakresie możliwości pozyskania przez organizacje środków finansowych z innych źródeł,

 • współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności z funduszy Unii Europejskiej,

 • zawieranie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi dotyczącymi wspólnej realizacji zadań i projektów,

 • koordynowanie działań i realizację wspólnych przedsięwzięć (spotkań, imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, zawodów, obchodów)

 • udostępnianie z gminnych zasobów komunalnych lokali, nieruchomości i przestrzeni, czy wyposażenia na potrzeby prowadzonej działalności statutowej,

 • pomoc merytoryczną w zakresie planowania, czy przygotowania konkretnej inicjatywy do realizacji.4. Wspólne opracowywanie i realizacja projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (pomoc i współpraca podczas przygotowania wniosku, aplikowania o środki zewnętrzne, przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawcy, organizacji, rozliczenia projektu).

 • współpraca ze Stowarzyszeniem Gmina Aktywna+ w zakresie opracowania wniosku w ramach ogłoszonego konkursu Wojewody Małopolskiego na realizację projektu Integracyjna wieczerza wigilijna dla osób ubogich, samotnych, niepełnosprawnych, w podeszłym wieku, wykluczonych społecznie pod nazwą „Międzypokoleniowa Wieczerza Wigilijna”. Wartość projektu: 11.000,00zł; dofinansowanie: 8.600,00zł.
Podsumowanie


W 2021 r., w stanie trwającej epidemii, współpraca Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z organizacjami pozarządowymi koncentrowała się głównie w tych obszarach życia społecznego, w których ta współpraca była możliwa i odpowiadała na potrzeby mieszkańców.

W związku z licznymi ograniczeniami w życiu społecznym, okresami kwarantanny czy izolacji domowej wzrosła wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka, a także gotowość do niesienia pomocy, dbałość o zdrowie własne, najbliższych oraz osób postronnych. Poprzez zachowanie wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa stawaliśmy się odpowiedzialni za najbliższe otoczenie, co w sposób naturalny przyczyniło się do rozluźnienia więzi i dezintegracji społecznej.Realizacja Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w działalności gminnych jednostek organizacyjnychGminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS)


Współpraca Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z trzecim sektorem dotykała zakresu zadań wyszczególnionych w Programie współpracy dotyczących w/w obszaru:

 • pomoc osobom bezdomnym, bezrobotnym, ubogim oraz innym zagrożonym wykluczeniem społecznym,

 • opieka nad rodzinami dysfunkcyjnymi,

 • integracja oraz wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego,

 • pielęgnacja osób dotkniętych chorobą, niepełnosprawnością, samotnością i starością w ich środowisku domowym,

 • wspieranie działań w zakresie wzmocnienia szeroko rozumianej integracji mieszkańców, w tym integracji międzypokoleniowej wśród dzieci, młodzieży oraz osób starszych na zasadach wzajemnego dialogu, zrozumienia i szacunku,

 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych, poprzez budowanie pozytywnego wizerunku starości, realizowanie działań edukacyjnych, artystycznych i aktywizująco-integracyjnych dla seniorów

 • przeciwdziałanie patologiom społecznym, uzależnieniom, narkomanii, przemocy w rodzinie, rozwiązywanie problemów alkoholowych,

 • organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz organizacja czasu pozaszkolnego,

 • utrzymanie gotowości ratowniczej,

 • organizacja wydarzeń i spotkań służących promocji i profilaktyki zdrowia,

 • propagowanie wśród dzieci i młodzieży zasad bezpieczeństwa w tym organizacja szkoleń udzielania pierwszej pomocy.Współpraca Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS) w 2021 r. z organizacjami pozarządowymi z terenu gminy oraz spoza jej obszaru w zakresie polityki społecznej opierała w głównie na formie pozafinansowej.

Współpraca pozafinansowa GOPS z organizacjami pozarządowymi w 2021 r.


Centrum Kultury i Promocji Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (CKiP)


Centrum Kultury i Promocji to jednostka samorządu terytorialnego stojąca na straży życia kulturalnego Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Jej zadaniem jest zapewnienie szerokiej oferty kulturalnej dla mieszkańców, krzewienie szeroko pojętej kultury, w tym kultywowanie obyczajów, zwyczajów i obrzędów ludowych oraz przekazywanie tradycji. Nieodzownym elementem działalności na tym polu jest stała współpraca z działającymi na terenie gminy organizacjami pozarządowymi, czy grupami lokalnych aktywistów.

Zgodnie z zadaniami określonymi w rocznym Programie, współpraca z trzecim sektorem skupiała się na zagadnieniach z zakresu:

 • wspierania organizowania wydarzeń kulturalnych mających na celu szeroką promocję gminy, służących rozwojowi i upowszechnianiu dóbr kultury i sztuki, historii, wzbogacających ofertę gminy,

 • ochrona, pielęgnowanie, promowanie i prezentowanie, zwyczajów ludowych, obrzędów, tradycji lokalnych, regionalnych i dziedzictwa narodowego, wspieranie lokalnego folkloru, rękodzieła i sztuki kulinarnej,

 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, lokalnej historii, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

 • wspieranie Programów w zakresie szeroko rozumianej edukacji kulturalnej, w tym dzieci i młodzieży,

 • wspieranie przedsięwzięć promujących lokalny, amatorski ruch artystyczny,

 • wydawanie publikacji dokumentujących historię gminy,

 • ochrona zabytków, miejsc pamięci i innych obiektów kultury materialnej.

Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy w 2021 r. współpracowało z organizacjami pozarządowymi poprzez organizowanie, współorganizowanie, pomoc w organizacji lub udział w imprezach takich jak:

 • realizacja projektu „Do Eko-Dzieła”,

 • obóz sportowy w Szklarskiej Porębie,

 • realizacja projektu „Art Lem”,

 • koncert „Młodych Kosynierów” w Kościele Parafialnym w Luborzycy,

 • turnieje JUDO,

 • turnieje WUSHU,

 • obóz sportowy w Krynicy Zdroju,

 • realizacja projektu „Mała Pszczoła Wiele Zdoła”,

 • IV Powiatowy Festiwal Piosenki „O Złoty Klucz Powiatu Krakowskiego”,

 • wsparcie finansowe dla zespołu „Złoty Kłos”,

 • widowisko artystyczne „Małopolskie Betlejem”.

Współpraca pozafinansowa CKiP z organizacjami pozarządowymi w 2021 r.

Centrum Kultury i Promocji w 2021 r. złożyło następujące projekty:

 • „Art Lem” - warsztaty, konkursy plastyczne, literackie, panele dyskusyjne, spotkania z twórczością Stanisława Lema,

 • „Mała Pszczoła Wiele Zdoła” - wyjazd do pasieki, 2-tygodniowe warsztaty pszczelarskie, warsztaty plastyczne, sadzenie krzewów i drzew miododajnych na dwóch terenach, robienie domków dla owadów i kószek dla pszczół,

 • IV Powiatowy Festiwal Piosenki „O Złoty Klucz Powiatu Krakowskiego” - współorganizacja Festiwalu Piosenki dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu powiatu krakowskiego,

 • Do Eko Dzieła” - projekt składający się z cyklu warsztatów i konkursów („Zaprojektuj Eko Mem”, „Zaprojektuj Eko Ozdobę Świąteczną”, „Las w słoiku”),

 • Widowisko Artystyczne „Małopolskie Betlejem” - spektakl, w którym wzięła udział młodzież i dzieci - na co dzień tańczących i grających w zespole „Złoty Kłos”,

 • Wsparcie finansowe dla Zespołu „Złoty Kłos” - doposażenie zespołu w stroje Krakowiaków Wschodnich na potrzeby udziału w Przeglądzie Zespołów Regionalnych „Krakowski Wianek”.

W 2021 r. Centrum Kultury i Promocji nie prowadziło z organizacjami pozarządowymi finansowych form współpracy.Gminna Biblioteka Publiczna (GBP)

Działalność Gminnej Bibliotek Publicznej w Kocmyrzowie polega nie tylko na wypełnianiu podstawowych zadań i obowiązków, które kształtuje statut i regulamin organizacyjny. Działalność placówki opiera się przede wszystkim na gromadzeniu, opracowywaniu i udostępnianiu zbiorów oraz prowadzenie działalności mającej na celu promocję książek i czytelnictwa. Z uwagi na swoją rolę kulturotwórczą biblioteka przyjmuje wiele zadań związanych z edukowaniem i pogłębianiem wiedzy o literaturze i pisarzach, sztuce, poezji. Włącza się w wiele inicjatyw skierowanych na integrację lokalnej społeczności, często we współpracy z działającymi na terenie gminy stowarzyszeniami.

Pozafinansową formę współpracy w 2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna prowadziła ze Stowarzyszeniem „Gmina Aktywna +” oraz z Kołem Gospodyń Wiejskich w Kocmyrzowie. Finansowej formy współpracy nie prowadzono. W związku z ogłoszeniem stanu epidemii, współpraca ze Stowarzyszeniami w 2021 r. została ograniczona.


Placówki oświatowe na terenie gminy


Współpraca z organizacjami pozarządowymi w sektorze edukacji jest bardzo ważnym elementem wspomagającym rolę edukacyjną i społeczną placówek oświatowych. Zarówno szkoły, jak i przedszkole z terenu gminy chętnie współpracowały z organizacjami pozarządowymi. Współpraca ta realizowana była w formie pozafinansowej i dotyczyła obszarów priorytetowych zdefiniowanych w Programie współpracy polegających na:

 • wspieraniu inicjatyw o charakterze naukowym celem ich rozpowszechnienia wśród uczniów szkół na terenie gminy,

 • organizowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży, połączone z działalnością edukacyjną i wychowawczą, popularyzującą różne dziedziny wiedzy,

 • organizowaniu różnorodnych inicjatyw edukacyjnych np. przeglądów, wystaw, warsztatów, konferencji, szkoleń, konkursów lub innych imprez o charakterze edukacyjnym,

 • organizowaniu zajęć i inicjatyw sprzyjających rozwijaniu zainteresowań, pasji i talentów dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych,

 • aktywizowaniu w kierunku rozwoju osobistego, gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,

 • przeciwdziałaniu przejawom agresji i przemocy w szkole.


Ogłoszenie stanu epidemii COVID-19, długotrwałe zamknięcie szkół, przedszkoli i praca w formie zdalnej, w znacznym stopniu ograniczyło, a w wielu placówkach uniemożliwiło współpracę z organizacjami działającymi na terenie gminy, czy też poza jej obszarem. Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz wymóg zachowania reżimu sanitarnego większość placówek oświatowych nie podejmowała współpracy z podmiotami zewnętrznymi.


Współpraca z organizacjami zewnętrznymi jaką podjęły nieliczne szkoły miała charakter pozafinansowy:


Szkoła Podstawowa im. Mariana Langiewicza w Goszczy:

 • współpraca ze Stowarzyszeniem „Aktywna Wieś w Goszczy i Sadowiu” - udział w warsztatach tematycznych,

 • Ochotnicza Straż Pożarna - organizowanie imprez/udział w imprezach szkolnych okolicznościowych, paczki mikołajkowe od OSP.

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Goszycach:

W 2021 r. szkoła pracowała w warunkach pandemii, nie organizowano imprez, nie było możliwości zapraszania gości, uczniowie brali udział w konkursach on-line.

Szkoła współpracowała z:

 • LKS Strażak Goszcza - bezpłatne udostępnienie sali gimnastycznej dla dzieci trenujących piłkę nożną,

 • LKS Sparta Skrzeszowice - bezpłatne udostępnienie sali gimnastycznej w celu prowadzenia treningów zawodników,

 • Centrum Kultury i Promocji w Baranówce - udział uczniów w konkursach on-line. Promowanie działalności CKiP oraz sukcesów uczniów w mediach,

 • WOŚP (Sztab w Szkole Podstawowej w Wysiołku Luborzyckim) - wolontariat,

 • Stowarzyszenie „Piękne Anioły” - udział uczniów w projekcie „PoMOC SuperMOC”, którego celem jest rozwój umiejętności społecznych młodzieży oraz zachęcenie młodzieży do pomagania sobie nawzajem,

 • Fundacja „Psie Pole” w Racławicach - zbiórka karmy i akcesoriów (wolontariat szkolny).

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Karniowie:

 • udział w akcji „Góra grosza” - współpraca z instytucją charytatywną,

 • ogólnopolska akcja czytelnictwa we współpracy z siecią sklepów „Biedronka” –-„Czytam ze Świeżakami”,

 • akcja charytatywna „Kredkobranie” - zbiórka materiałów papierniczych na rzecz Rodaków z Kresów Wschodnich,

 • akcja MEN „Razem w Święta”,

 • akcja charytatywna „Pala dla Psiaka” - świąteczna zbiórka darów (karmy i akcesoriów dla zwierząt) dla schroniska w Borku,

 • udział w akcji „Dzieci rysują dla obrońców naszych granic” - udział w akcji zorganizowanej przez Siostry Dominikanki. Akcja powstała dla uczczenia funkcjonariuszy Straży Granicznej, Wojska Polskiego oraz Policji, którzy z oddaniem pełnią służbę i bronią Polskiej Granicy,

 • akcjam„Szkoło Pomóż i Ty” - współpraca z organizacją pozarządową Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”. Akcja polegała na sprzedaży pomocy naukowych w postaci autorskich cegiełek (kalendarzyki z wzorami matematycznymi, chemicznymi, pisownią wyrazów, datami historycznymi),

 • „Podaruj misia dla Ukrainy” - współpraca ze Stowarzyszeniem Aktywne Czulice. Akcja polegała na zebraniu i przekazaniu maskotek, które będą prezentem i miłym akcentem dla dzieci, które przekraczają granice naszego kraju.

Szkoła Podstawowa im. 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Luborzycy:

Ze względu na obostrzenia związane z pandemią COVID-19 w roku 2021 szkoła nie podejmowała żadnych pozafinansowych form współpracy.

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach:

 • prowadzenie pomocy dla najuboższych uczniów: dofinansowanie wyjazdów i wyjść, pomoc rzeczowa, paczki mikołajkowe, świąteczne - Rada Rodziców szkoły, Parafia, Caritas,

 • organizacja wycieczek terenowych, warsztatów i innych przedsięwzięć promujących walory turystyczno-historyczne, tradycje narodowe oraz regionalne gminy - współpraca z Kołem Gospodyń Wiejskich w Prusach, Radną, Sołtys, Uniwersytetem Rolniczym, kronikarzem lokalnym,

 • udostępnienie sal lekcyjnych, sali gimnastycznej na organizację spotkań dot. działalności profilaktycznych, sportowych - współpraca z GOPS, klubami sportowymi z terenu gminy, policją,

 • prowadzenie programów treningowych, organizacja rozgrywek sportowych oraz uczestnictwo w tych rozgrywkach - SKS, Ragby, organizacja lokalnych imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców gminy, w szczególności festynów, konkursów i turniejów, współpraca z CKiP, szkołami,

 • działalność na rzecz dzieci - organizowanie wypoczynku dla uczniów realizowane poprzez prowadzenie różnorodnych zajęć ogólnorozwojowych - organizowanie wycieczek, zielonych szkół - współpraca z biurami podróży,

 • promocja i organizacja wolontariatu realizowane poprzez działania w zakresie rozwoju wolontariatu oraz promocji idei wolontariatu - współpraca z Caritas Archidiecezji Krakowskiej, Parafią w Prusach,

 • włączenie szkoły w realizację projektów - przygotowywanie wniosków o dotacje, dokumentów - współpraca z Organem Prowadzącym,

 • prowadzenie inicjatyw mających na celu poprawę bezpieczeństwa - prelekcje - współpraca z policją,

 • prowadzenie inicjatyw związanych z ochroną i promocją zdrowia - współpraca z pielęgniarką oraz Urzędem Wojewódzkim,

 • wspieranie inicjatyw związanych z ekologią i ochroną środowiska - współpraca z LOK, PTTK.

Przedszkole Samorządowe Wesoła Gromadka w Dojazdowie:

Współpraca ze Strażą Pożarną z terenu gminy, Centrum Kultury i Promocji, Biblioteką w Luborzycy, Policją w Słomnikach i Komisariatem Policji - oddział Kraków, Szkołą Podstawową w Kocmyrzowie, Klubem „Aneks” w Łuczanowicach, Kołem Gospodyń Wiejskich w Dojazdowie.


Pełnomocnik Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ds. Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii


Działalność Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii łączy w sobie zadania priorytetowe z wielu obszarów „Programu współpracy Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

W zakresie tego stanowiska realizowane są zwykle działania mające na celu podniesienie świadomości dotyczącej zgubnych skutków, jakie niosą za sobą uzależnienia od alkoholu i narkotyków. W Polsce można odnotować coraz większa liczbę osób, w tym dzieci i młodzieży, sięgających po alkohol, środki odurzające i substancje psychotropowe. Bezpośrednią przyczyną takiej sytuacji są problemy emocjonalne, stany lęku, niepokoju, nieumiejętność radzenia sobie z problemami, poczucie samotności, czy depresja. Niejednokrotnie na drogę uzależnienia kieruje próba zaimponowania grupie rówieśniczej, chęć eksperymentowania, czy wpływ złych przykładów z najbliższego środowiska. W okresie trwającej epidemii dodatkowym czynnikiem prowadzącym do uzależnień i stanów depresyjnych jest strach przed chorobą, izolacja społeczna, a w przypadku dzieci i młodzieży brak bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami. Taki trwający stan odosobnienia i dystansu społecznego jest powodem częstych stanów lękowych i pogłębiających się patologii.

W celu przeciwdziałania patologiom społecznym podejmowane są na terenie gminy działania kompleksowe skupiające się na pomocy osobom uzależnionym, ale również członkom ich rodzin, często ponoszącym konsekwencje tego uzależnienia. W 2021 r. w związku ze stanem epidemii podejmowano głównie działania polegające na wsparciu osób potrzebujących pomocy poprzez organizację spotkań z psychologiem w trybie on-line. W 2021 r. w ramach działań prowadzonych przez pełnomocnika nie odnotowano współpracy z trzecim sektorem.


Stanowisko ds. obronnych, ochrony p/poż., kultury fizycznej i sportu


Współpraca tego stanowiska z organizacjami pozarządowymi koncentruje się głównie w obszarze kultury fizycznej i sportu, w którym działają lokalne LKS-y, tj.:

 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym przez miejscowe LKS-y i inne stowarzyszenia, organizacje, podmioty różnorodnych dyscyplin sportu,

 • współorganizowanie ogólnodostępnych imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym (zawodów, rozrywek, pikników, festynów, rajdów, biegów, pucharów itp.),

 • upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży przez organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie zajęć treningowych, udział w rozgrywkach, turniejach i zawodach sportowych,

 • organizowanie współzawodnictwa szkół oraz innych sekcji sportowych z terenu gminy,

 • wspieranie programów w zakresie zapobiegania wadom postawy u dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

oraz w obszarze ratownictwa i bezpieczeństwa publicznego, które zapewniają Ochotnicze Straże Pożarne, tj.:

 • utrzymanie gotowości ratowniczej,

 • działania w zakresie promocji i ochrony zdrowia, popularyzowanie wiedzy na temat profilaktyki chorób i uzależnień,

 • propagowanie wśród dzieci i młodzieży zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa nad wodą,

 • organizacja szkoleń udzielania pierwszej pomocy.

Na terenie gminy jednostkami organizującymi sport lokalnie są 4 Ludowe Kluby Sportowe (LKS „Sokół” Kocmyrzów, LKS „Sparta” Skrzeszowice, LKS „Partyzant” Dojazdów, LKS „Kosynierzy” Łuczyce), 1 Ludowy Zespół Sportowy (LZS „Strażak” Goszcza) oraz 2 Uczniowskie Kluby Sportowe (UKS „Ekler” Baranówka, UKS „Zawisza” Sulechów).

W 2021 r. zakres działań o charakterze sportowo-rekreacyjnym na rzecz środowiska lokalnego ograniczyła trwająca epidemia COVID-19.

Lokalne Kluby Sportowe, wykorzystując posiadane środki i opierając się na współpracy z samorządem dołożyły wszelkich starań, by utrzymać bazę sportową w dobrym stanie, zwiększyć dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez organizacje sportowe, krzewić sport wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, organizować zawody, imprezy sportowo-rekreacyjne oraz uczestniczyć w rozgrywkach i zawodach sportowych, wychowywać dzieci i młodzież poprzez prowadzenie działalności szkoleniowej (treningi).

Ważnym partnerem współpracy z gminą są jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z działającymi w ich strukturach Orkiestrami Dętymi. Na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca działa 11 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP Czulice, OSP Goszyce, OSP Goszcza, OSP Głęboka, OSP Karniów, OSP Łuczyce, OSP Łososkowice, OSP Maciejowice, OSP Marszowice, OSP Rawałowice, OSP Skrzeszowice) oraz Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza działająca przy OSP Goszcza, a także 3 Orkiestry Dęte (Orkiestra Dęta „Skrzeszowianka”, Orkiestra Dęta „Kosynierzy”, Orkiestra Dęta „Ton”).

Miejscowe OSP oprócz podstawowej działalności statutowej, związanej z zapewnianiem bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz przeciwpowodziowego, ochroną zdrowia i życia mieszkańców, ich mienia, a także upraw rolników zagrożonych przez różnego rodzaju klęski żywiołowe, chętnie angażują się w życie kulturalno-społeczne mieszkańców gminy. Straże dbają o zachowanie lokalnej tradycji i historii, kierują się misją przekazania młodemu pokoleniu tradycyjnych wartości, jak szacunek do dziedzictwa kulturowego, środowiska naturalnego, dbałość o zdrowie i życie obywateli, często z narażeniem własnego oraz uczą poczucia obowiązku. Wszelkie inicjatywy podejmowane przez jednostki OSP cechuje patriotyzm, szacunek do pracy i drugiego człowieka, są ogniwem integrującym i aktywizującym społeczność lokalną.

W 2021 r. Ochotnicze Straże Pożarne w ramach współpracy jednostek ochrony przeciwpożarowej z samorządem lokalnym prowadziły działania pomocowe związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w zakresie:

 • przeprowadzenia akcji dezynfekcji przystanków autobusowych we wszystkich miejscowościach gminy,

 • rozprowadzania ulotek w ramach akcji informacyjnej polegającej na rozpowszechnianiu wśród mieszkańców gminy informacji nt. szczepienia przeciwko COVID-19,

 • przeprowadzenia akcji „Szczepimy się” w miejscowościach Baranówka i Kocmyrzów

 • transportu osób niepełnosprawnych, samotnych i starszych do punktów szczepień.


Podsumowanie


Z analizy działań podejmowanych w obszarze współpracy Gminy Kocmyrzów-Luborzyca wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi z sektorem pozarządowym, wynika, iż w dużej mierze opierała się ona na formie pozafinansowej.


Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zawsze z dużym zaangażowaniem włączają się we wszelkie inicjatywy społeczne realizowane na terenie gminy. Często są również pomysłodawcami własnych idei skierowanych na osiągnięcie dobra społecznego. Są ważnym partnerem gminy w realizacji jej zadań statutowych i Strategii Rozwoju Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2021-2030. Dzięki aktywnej współpracy i wykorzystaniu potencjału trzeciego sektora, a także dofinansowywaniu przez gminę realizowanych przez organizacje pozarządowe zadań publicznych, budowane jest aktywne partnerstwo pomiędzy administracją publiczną, a organizacjami pozarządowymi. Wzajemne kontakty, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk oraz duże wsparcie administracji samorządowej pozwalające na realizację różnorodnych projektów uzasadnia potrzebę szerokiego współdziałania.

Stan epidemii COVID-19 w roku 2021 nie przeszkodził w realizacji założeń i celów programowych, co potwierdzają wskaźniki efektywności realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2021.