fundusz sołecki


Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.

763 455

+11,31%

do roku 2020


Rok 2021 był drugim rokiem, w którym Gmina Kocmyrzów-Luborzyce realizowała zadania w ramach funduszu sołeckiego. Mimo wielu przeciwności spowodowanych pandemią COVID-19, fundusz sołecki w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca zrealizowano na poziomie 91,22%.

Wykonanie funduszu sołeckiego w 2021 r.

Wykorzystanie funduszu sołeckiego w 2021 r.


Sołectwo Baranówka:

 • Wykonanie dokumentacji do budowy budynku gospodarczego na potrzeby klubu sportowego UKS EKLER i osób korzystających z terenu boiska sportowego.

 • Zakup piłek sportowych na potrzeby klubu sportowego UKS EKLER.

 • Zakup i dostawa koszy przy wejściach do Budynku Wiejskiego.

 • Oświetlenie uliczne na terenie sołectwa Baranówka - montaż lamp na istniejących słupach.

 • Dostawa i montaż PLACU PARK STREET WORKOUT - w ramach planowanego do realizacji kompleksu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Luborzyca.


Sołectwo Czulice:

 • Zabezpieczenie parkingu wraz z zmianą organizacji parkowania.

 • Zagospodarowanie parku.

 • Zakup siatek do bramek na boisko sportowe.

 • Zakup narzędzi do pielęgnacji zieleni w miejscowości.


Sołectwo Dojazdów:

 • Budowa wielofunkcyjnej altany zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej.

 • Utwardzenie terenu pod altanę i miejsce na rozłożenie podłogi drewnianej.

 • Wymiana 2 sztuk lamp oświetleniowych na parkingu przy świetlicy wiejskiej.

 • Usługi porządkowe w sołectwie.

 • Zakup i montaż ławek.


Sołectwo Głęboka:

 • Zakup materiałów do remontu w pomieszczeniach remizy strażackiej OSP Głęboka.

 • Zakup i montaż urządzeń zabawowych, stojaka rowerowego na plac zabaw oraz opracowanie dokumentacji projektowej.

 • Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw (zakup materiałów).


Sołectwo Goszcza:

 • Wykonanie i doposażenie placu zabaw dla dzieci, siłowni, zewnętrznej strefy relaksu na działce gminnej 219/3 dla spędzania wolnego czasu.

 • Zakup dwóch kompletów umundurowania bojowego dla OSP.

 • Prace związane z utrzymaniem czystości, zakupu paliwa i oleju do kosy.


Sołectwo Goszyce:

 • Budowa utwardzonego dojścia z kostki brukowej o dł. 38m i szerokości ok. 1,5m łączącego istniejące już utwardzone dojście od placu zabaw do boiska sportowego do utwardzonej powierzchni o wymiarach 4,5 m x 5,5 m pod projektowaną altanę o funkcji rekreacyjno-edukacyjnej oraz wykonanie utwardzonej powierzchni z kostki brukowej o wymiarach 4,5 m x 5,5 m.

 • Budowa altany rekreacyjno-edukacyjnej o wymiarach 4 m x 5 m.

 • Zainstalowanie trzech lamp ledowych typu bocian.

 • Zakup i montaż dwóch ławeczek, które zlokalizowane będą wzdłuż projektowanego utwardzonego dojścia do altany.

 • Dokumentacja techniczna dla zaplanowanych przedsięwzięć.


Sołectwo Karniów:

 • Budowa altany obok garażu OSP Karniów.


Sołectwo Kocmyrzów:

 • Zagospodarowanie terenu obok świetlicy.

 • Zagospodarowanie placu zabaw w Kocmyrzowie.


Sołectwo Krzysztoforzyce:

 • Budowa boiska do piłki nożnej.


Sołectwo Luborzyca:

 • Zbudowanie wiaty wyposażonej w ławki i leżankę, zamontowanie kosza na śmieci w kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy istniejącym boisku wielofunkcyjnym w Luborzycy.

 • Doposażenie placu zabaw przy SP Kocmyrzów I w Luborzycy poprzez zakup huśtawki dwuosobowej.

 • Wykonanie i montaż koszy betonowych.

 • Projekt oświetlenia na ul. Spacerowej.

 • Zakup palisady zabezpieczającej teren wokół altany.


Sołectwo Łososkowice:

 • Montaż solarnych lamp TG-N65 20W 6m oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 291 w Łososkowicach i koło Pani Nadwolskiej Agaty.


Sołectwo Łuczyce:

 • Zakup jednego kompletu umundurowania bojowego.

 • Budowa pozostałej części ogrodzenia boiska sportowego.

 • Montaż piłkochwytów na boisku sportowym (podwyższenie istniejących)

 • Zakup zewnętrznej tablicy do rysowania na plac zabaw w Łuczycach.

 • Zakup jednego kompletu umundurowania bojowego dla OSP Łuczyce.

 • Doposażenie placu zabaw w Łuczycach, zakup i montaż pająka linowego.


Sołectwo Maciejowice:

 • Rekultywacja boiska sportowego, wycięcie drzew, krzewów, wykonanie ogrodzenia panelowego - 50 m, częściowego wysiania trawy.

 • Zakup wraz z montażem stołu pingpongowego do wkopania.

 • Zakup i montaż lampy oświetleniowej.


Sołectwo Marszowice:

 • Zakup ubrania bojowego dla OSP Marszowice.

 • Montaż lamp ulicznych.


Sołectwo Pietrzejowice:

 • Wymiana ogrodzenia przy szkole podstawowej od strony placu zabaw.

 • Zakup stołów wraz z ławkami jako doposażenia świetlicy.

 • Zabezpieczenie kwoty na paliwo oraz konserwację/naprawę sprzętu do koszenia.

 • Montaż lamp solarnych przy drogach gminnych.

 • Montaż lustra drogowego o średnicy 50 cm przy drodze gminnej.

 • Zakup plecaka/torby ratownika medycznego.


Sołectwo Prusy:

 • Rozbudowa oświetlenia przy ul. Zachodniej ok. 200 m.

 • Rozbudowa oświetlenia przy ul. Kardynała Adama Sapiechy ok. 500 m.


Sołectwo Rawałowice:

 • Dostawa i montaż elementów ogrodzenia placu zabaw dla dzieci.

 • Dostawa i montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu dróg gminnych.

 • Dostawa i montaż jednej lampy oświetlenia ulicznego oraz przełożenia lampy.

 • Dostawa i montaż dwóch wiatek przystankowych przy skrzyżowaniu dróg gminnych.

Sołectwo Sadowie:

 • Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej dla Centrum Sportu i Rekreacji w Goszczy.

 • Dostawa i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej dla Centrum Sportu i Rekreacji w Goszczy.

 • Montaż linii oświetlenia drogowego do istniejących słupów przy drodze gminnej.


Sołectwo Skrzeszowice:

 • Remont pobocza drogi gminnej nr 401 i 316/3 i wykonania pasa ruchu dla pieszych mieszkańców.

 • Montaż 3 szt. lamp przy drodze gminnej.

 • Budowa altany drewnianej w centrum sołectwa.

 • Montaż kamer przy remizie OSP i placu zabaw.

 • Oświetlenie solarne - zabezpieczenie obiektu altany w porze nocnej.


Sołectwo Sulechów:

 • Budowa siłowni plenerowej wraz z infrastrukturą.


Sołectwo Wiktorowice:

 • Budowa placu zabaw i świetlicy wiejskiej w Wiktorowicach.


Sołectwo Wilków:

 • Zakup ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery.

 • Montaż ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery.

 • Oświetlenie w centrum wsi na istniejących słupach przy posesjach nr 16 i nr 149.

 • Oświetlenie drogi gminnej nr 266.

 • Doposażenie placu zabaw w urządzenie Street Workout.

 • Zakup kosiarki jezdnej.

 • Zakup benzyny do kosiarki.

 • Serwis kosiarki gminnej.

 • Zakup 2 sztuk strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Wilkowie.

Sołectwo Wola Luborzycka:

 • Wsparcie zakupu przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca nieruchomości w miejscowości Wola Luborzycka - przeznaczenia środków na zawarcie umowy przedwstępnej ze sprzedającym.


Sołectwo Wysiołek Luborzycki:

 • Dostawa i montaż PLACE PARK STREET WORKOUT - w ramach planowanego do realizacji kompleksu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Luborzyca.

 • Montaż 3 lamp ledowych.

 • Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego.

 • Warsztaty dla mieszkańców „Ogrody przyjazne pszczołom".

Sołectwo Zastów:

 • Zakup naczyń kuchennych do świetlicy wiejskiej.

 • Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zastów.

 • Montaż 3 szt. lamp solarnych w części Zastowa - Działki.

 • Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia drogi powiatowej nr 2157K.