sprawy społeczne oraz zdrowie


REALIZOWANE PROGRAMY Związane z POMOCĄ SPOŁECZNĄ I ZDROWIEMRealizacja zadań związanych z sprawami społecznymi, rodziną oraz zdrowiem stanowi odzwierciedlenie działań podejmowanych na podstawie polityk programów i strategii przyjętych przez Władze Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Do najważniejszych z nich należą:

   • Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2021-2026;

   • Gminny Program Wspierania Rodziny w Kocmyrzowie-Luborzycy na lata 2020-2022;

   • Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2021-2023;

   • Program "Karta Dużej Rodziny";

   • Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej;

   • Program "Wspieraj Seniora" na rok 2021;

   • Program Wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025;

   • Wieloletni Gminny Program Osłonowy "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023;

   • Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2021.

Dokładniejszy opis wskazanych powyżej programów znajduje się w części raportu poświęconej Realizowanym Politykom, Programom i Strategiom.Wysokość zrealizowanych wydatków w ramach pomocy społecznej i wsparcia rodziny:

28 457 019
+1,47%
do roku 2020Stabilny poziom wydatków na pomoc społeczną i wsparcie dla rodziny w 2021 r. przede wszystkim wiąże się z utrzymaniem wydatków Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na wypłatę świadczeń wychowawczych. Dla porównania warto wskazać, że w 2020 r. na ten cel wydatkowano 19,5 mln zł podczas gdy w 2021 r. wydatki te wyniosły 19,9 mln zł. W 2021 r. dokonywano wypłaty świadczeń wychowawczych na podstawie wniosków złożonych w roku 2020. Rozpatrywano również wnioski na nowonarodzone dzieci.


24 020 831

Wysokość wypłaconych świadczeń społecznych

956 561

Wydatki na bieżące utrzymanie GOPS

387 598

Wartość zadań zrealizowanych z dofinansowaniem


Świadczenia wsparcia materialnego w 2021 r.

Przyczyny korzystania z pomocy społecznej w 2021 r.


Zakres pomocy społecznej obejmował zadania określone w ustawie o pomocy społecznej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonywał także zadania wynikające z innych aktów prawnych m.in. z ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

W 2021 r. wykonywanie najistotniejszych działań w zakresie pomocy społecznej można było pogrupować według pięciu obszarów:

 • systemu finansowego wsparcia rodzin;

 • pomocy w długotrwałej lub ciężkiej chorobie;

 • likwidacji barier funkcjonalnych dla osób niepełnosprawnych;

 • ograniczaniu skutków bezrobocia;

 • przeciwdziałaniu uzależnieniom.

Najczęściej występującymi powodami korzystania z pomocy społecznej w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca w 2021 r. były długotrwała lub ciężka choroba, ubóstwo oraz niepełnosprawność. Należy przy tym zaznaczyć, że rodzina mogła korzystać z pomocy z powodu różnych przesłanek jednocześnie (ta sama rodzina mogła być ujęta w tabeli w pozycjach ubóstwo, bezrobocie i długotrwała lub ciężka choroba). Aby uzyskać pomoc ze strony GOPS rodzina lub osoba ubiegająca się o pomoc musi spełnić co najmniej dwie przesłanki tj. po pierwsze dochód osoby lub rodziny nie może przekroczyć kryterium ustawowego, po drugie musi wystąpić co najmniej jedna przesłanka, o której mowa w ustawie o pomocy społecznej.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Dla porównania warto dodać, że w 2021 r. powody korzystania z pomocy społecznej były podobne do występujących rok wcześniej, choć zauważalny jest spadek rodzin potrzebujących wsparcia w 2021 r.


W 2021 r. świadczeniami pieniężnymi objęto 153 rodziny, a niepieniężnymi 42 rodziny. Pracę socjalną świadczono wobec 334 rodziny.

Gminny OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Obecna struktura organizacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest odpowiedzią na diagnozowane na przestrzeni wielu lat potrzeby środowiska lokalnego, określone w oparciu o analizę i ocenę występujących zjawisk, powodujących zapotrzebowanie na różne formy wsparcia. Łącznie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2021 r. GOPS wydatkował 27.323.789,53, z czego większość środków pochodziła ze źródeł zewnętrznych (w głównej mierze w formie dotacji na realizację zadań zleconych).

W trakcie 2021 r. GOPS kompleksowo realizował zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej. Dodatkowo, pozyskano środki ze źródeł zewnętrznych w ramach ogłaszanych konkursów i programów tj. "Stawiam na rozwój", "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023", "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej", czy "Wspieraj Seniora". Ponadto, w ramach prowadzonej działalności statutowej GOPS w swojej bieżącej pracy realizował projekty socjalne oraz działania środowiskowe, m.in. takie, jak zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+.


wybrane zadania realizowane w ramach pomocy społecznej i wsparcia rodziny w 2021 r.


Stawiam na rozwój

Celem projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa beneficjentów poprzez zapewnienie im kompleksowego wsparcia w wypełnianiu ról społecznych, planowaniu ścieżki zawodowej, podnoszeniu kwalifikacji społeczno-zawodowych, co w efekcie doprowadziło do uaktywnienia tych osób i poprawy ich funkcjonowania w środowisku. Projekt przeznaczony był dla mieszkańców gminy, szczególnie dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób niepełnosprawnych, nisko wykształconych, zagubionych, potrzebujących wielokierunkowego wsparcia.

Program "Stawiam na rozwój".


Posiłek w szkole i w domu - fotografia

Posiłek w szkole i w domu

Wsparcie dla mieszkańców Gminy Kocmyrzów-Luborzyca polegało na zapewnieniu jednego gorącego posiłku dziennie osobom nie mogącym go przygotować we własnym zakresie ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność, brak środków finansowych czy warunków do przygotowania posiłku. W ramach programu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował "Posiłek w szkole i w domu" także poprzez objęcie wsparciem w formie bezpłatnego gorącego posiłku w szkole dla uczniów wymagających tej formy pomocy oraz osób dorosłych, którym posiłki były dostarczane do ich miejsca zamieszkania. W ramach programu ośrodek udzielał również wsparcia finansowego rodzinom i osobom samotnym wymagającym pomocy w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności. Ośrodek Pomocy Społecznej w 2021 r. objął wsparciem w postaci gorącego posiłku 41 osób z czego: w placówkach oświatowych na terenie gminy i poza nią 38 dzieci oraz 3 osoby dorosłe. Pomocą finansową w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności objęto 34 osoby. Łącznie programem objętych zostało 75 osób.


Ogólny koszt programu wyniósł 47.308,42 zł, z czego dotacja z budżetu państwa wyniosła 69% tej kwoty tj. 32.641,16 zł, natomiast udział własny gminy stanowił 31%, tj. kwota 14.667,26 zł.


Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

W dniu 13 maja 2021 r. Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca podpisał umowę z Wojewodą Małopolskim na realizację programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej".

Celem programu "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia i poprawa ich funkcjonowania w środowisku.

Program finansowany jest w całości ze środków państwowego funduszu celowego - Funduszu Solidarnościowego i pozwolił na zrealizowanie ponad 2 tysięcy godzin usług asystentów osobistych dla osób niepełnosprawnych, uczestniczących w programie.

Zdjęcie przedstawia zajęcie z terapii z końmi.


Program "Wspieraj seniora".

Wspieraj seniora

Przez cały 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy kontynuował realizację programu "Wspieraj seniora". Podstawowym założeniem programu była pomoc dla osób w wieku 70 lat i więcej, która miała na celu zmniejszenie ryzyka zakażeniem COVID-19 przez seniorów.

Poprzez wsparcie finansowe gmin w zakresie organizacji i realizacji usługi wsparcia, program pozwolił na dostarczanie zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej dla seniorów, którzy ze względu na trwający stan epidemii pozostawali w swoich domach. Seniorzy mieli również możliwość zgłoszenia potrzeby udzielenia wsparcia w zakresie np. załatwienia drobnych spraw urzędowych, wyprowadzenia psa itp.

W 2021 r., wydatki GOPS na program "Wspieraj Seniora" wyniosły 48.517,92 zł.


Klub senior+

Od początku stycznia 2020 r., w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca funkcjonuje Klub Senior+. Jego powstanie jest odpowiedzią na potrzeby coraz liczniejszej w społeczeństwie grupy osób starszych, a przeznaczony jest dla grupy 20 seniorów - mieszkańców gminy w wieku 60 lat i więcej. Klub jest miejscem spotkań i aktywności osób starszych, a jego celem jest w szczególności przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych, pomoc w utrzymywaniu kondycji psychofizycznej seniorów oraz rozwijanie ich zainteresowań i pasji. Seniorzy bardzo chętnie angażują się w zajęcia w Klubie Seniora.

W ramach zajęć, które były realizowane w trakcie 2021 r., seniorzy korzystali z różnych form zagospodarowania czasu wolnego, takich jak:

 • fizjoterapia;

 • spacery z kijkami;

 • zajęcia z majsterkowania;

 • rękodzieło;

 • treningi umysłu;

 • pogadanki o różnej tematyce.

Wydatki na program "Klub Senior+" wyniosły 84.760, 60 zł. W tym ze środków Wojewody 43.380,00 zł

Zdjęcie przedstawia osoby w kijkami Nordic Walking.
Zdjęcie przedstawia kobiety ćwiczące na macie.zdrowieOchrona zdrowia to sektor, który często nie charakteryzuje się wysokimi wydatkami, ale pomimo tego, zakres realizowanych zadań pozostaje zróżnicowany. Podstawowe obowiązki gminy w tym zakresie zostały zawarte w ustawie o samorządzie gminnym, która wskazuje, iż zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, wśród których uwzględnia się m.in. sprawy ochrony zdrowia. Jednakże, szczegółowe kompetencje określają także inne akty prawne, w szczególności ustawy, które dotyczą przedsięwzięć związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii.

Corocznym przedsięwzięciem realizowanym przez gminę były zadania określone w ramach programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. W założeniu uwzględniał on tworzenie warunków przeciwdziałających problemom związanym z uzależnieniami i przemocą w rodzinie, a także działania na rzecz ograniczenia dostępności do alkoholu oraz profilaktykę uzależnień zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.

Zdjęcie przedstawia rysunek.

Łączne wydatki w ochronie zdrowia w 2021 r. wyniosły ponad 200 tys., w tym najwyższą kwotę wydatkowano w zakresie przedsięwzięć dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W głównej mierze skupiały się one na zwiększeniu dostępności do instytucji wspomagających proces leczenia oraz rehabilitacji osób nadużywających substancji psychoaktywnych i ich rodzin, a także na poprawie skoordynowanych działań profilaktycznych, informacyjnych, edukacyjnych i szkoleniowych.

Przebieg AKCJI SZCZEPIEŃ

Rok 2021 był kolejnym, w którym mieszkańcy Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zmagali się z epidemią choroby COVID-19. Z tego względu, podjęto realizację działań zmierzających do zapewnienia mieszkańcom dostępności do usług w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia. W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w 2021 r. na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca dostępne były punkty, w których wykonywano szczepienia przeciwko COVID-19.

Działania wójta, radnych oraz pracowników gminnych instytucji skupiały się na stworzeniu możliwości do zaszczepienia przeciw COVID-19 oraz zaangażowania w akcję promocyjną szczepień przeciw COVID-19. W ramach podjętych wysiłków prowadzono akcję zachęcania do szczepień. Ponadto, we współpracy z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, Gmina Kocmyrzów-Luborzyca zapewniała bezpłatny transport do punktów szczepień dla seniorów oraz osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień na terenie gminy.

Efektem wszystkich podjętych działań było zajęcie przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca, 2. miejsca w powiecie krakowskim w ramach rządowego konkursu "Rosnąca Odporność". Dzięki temu, budżet gminy został zasilony nagrodą pieniężną w wysokości 500 tys. zł.


60,9% zaszczepionych w pełni w 2021 r.

2. miejsce w powiecie krakowskim w rządowym konkursie "Rosnąca Odporność"

Zdjęcie przedstawia strażaków pomagających osobie na wózku inwalidzkim.
Zdjęcie przedstawia pielęgniarkę robiącą zastrzyk.
Zdjęcie przedstawia czerwony namiot "Punkt szczepień na COVID-19".
Zdjęcie przedstawia Wójta Kocmyrzów-Luborzyca wręczającego zestaw pierwszej pomocy.
Zdjęcie przedstawia wóz strażacki.

Na rzecz ochrony zdrowia, w 2021 r. podjęte zostały również inne działania obejmujące współpracę z organizacjami pozarządowymi. Dzięki temu kontynuowano realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej.