PROJEKTY REALIZOWANE Z DOFINANSOWANIEM


Gmina Kocmyrzów-Luborzyca bierze aktywny udział w realizacji programów finansowanych ze środków zewnętrznym, dzięki czemu jakość życia mieszkańców gminy poprawia się z roku na rok. Poniżej przedstawiono najważniejsze projekty realizowane w 2021 r., wraz z opisem charakteryzującym poszczególne zadania. W zdecydowanej większości zadania zostały zrealizowane dzięki dużemu zaangażowaniu gminy w pozyskiwanie funduszy zewnętrznych.
Budowa parkingów „parkuj i jedź” zlokalizowanych przy stacjach kolejowych wzdłuż linii Kraków-Miechów-Warszawa oraz w centrum gminy

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020/Formuła ZIT.

Opis zadania: Kontynuacja realizacji projektu. Działania związane z procedurą pozyskania decyzji administracyjnych: pozwolenia na budowę parkingu „P&R” przy stacji PKP w Zastowie oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID dot. budowy drogi dojazdowej. W roku 2021 nie poniesiono kosztów związanych z realizacją projektu.

Koszty realizacji zadania: Koszty realizacji zadania:

Planowany koszt budowy parkingu: 1.040.135,01 zł;

Planowany koszt budowy drogi dojazdowej: 1.937.219,80 zł;

Całkowity koszt projektu budowy parkingów: 7.217.028,32 zł, w tym dofinansowanie - 6.106.824,93 zł.

Grafika przedstawia loga.


„Budowa obiektu sportowego: sali gimnastycznej z zapleczem oraz boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Karniowie”

Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - Sportowa Polska - edycja 2020.

Opis zadania: Inwestycja rozpoczęta w roku 2020 z terminem realizacji w lipcu roku 2021.

Pełnowymiarowa sala gimnastyczna wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym oraz zagospodarowaniem terenu wokół, przyszkolne boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej, stałe, podstawowe wyposażenie sportowe sali gimnastycznej: tablice do koszykówki, zestaw do siatkówki, bramki do piłki ręcznej, drabinki gimnastyczne, materace przyścienne, tablica wyników, siatka ochronna wraz z montażem oraz wyposażenie szatni (szafki i ławki szatniowe). Na dachu sali gimnastycznej zamontowano 4 komplety kolektorów słonecznych. Teren przy obiekcie zagospodarowano (chodniki, ogrodzenie, podjazdy dla osób z niepełnosprawnościami). Obiekt oddany do użytkowania z dniem 24.08.2021 r.

Grafika przedstawia flagę oraz godło Polski jako logo Programu "Sportowa Polska"

Koszt inwestycji: 2.895.779,02 zł. Dofinansowanie w ramach Programu „Sportowa Polska 2020” w wysokości 1.318.700,00 zł.

W roku 2021 poniesione koszty w wysokości - 1 588.521,65zł zostały rozliczone - zwrot z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 707.000,00 zł. Środki na pierwsze wyposażenie sali gimnastycznej i zaplecza z Ministerstwa Edukacji i Nauki: wnioskowane 57.024,00 zł/otrzymane 45,927,00 zł.

Zdjęcie przedstawia budynek szkoły podstawowej.
Zdjęcie przedstawia salę gimnastyczną.


Logo "Małopolska"

„Kompleksowa modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z utwardzeniem podłoża pod zewnętrznymi urządzeniami siłowymi na działce nr 212/16 w Dojazdowie, gm. Kocmyrzów-Luborzyca”

Zadanie realizowane w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa - MIRS”.

Opis zadania: Efektem rzeczowym zrealizowanego zadania jest: wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej z podbudową pod istniejące elementy małej architektury, remont częściowy utwardzonej nawierzchni przy boisku, wymiana podbudowy i montaż istniejącej kostki brukowej, modernizacja nawierzchni boiska (demontaż istniejącej nawierzchni boiska, wymiana górnej podbudowy i wykonanie warstwy nośnej ), wytrasowanie i pomalowanie linii gry farbą poliuretanową dla boiska wielofunkcyjnego, remont ogrodzenia boiska (czyszczenie i malowanie ), montaż piłkochwytów na istniejących słupkach stalowych i wymiana elementów urządzeń boiska do koszykówki i siatkówki oraz uporządkowanie placu budowy wraz z wywozem materiałów z rozbiórek i utylizacją.

Koszty realizacji zadania: Całkowita wartość zadania: 227.775,84 , kwota dofinansowania z budżetu Województwa Małopolskiego: 66.940,00 .

Zdjęcie przedstawia boisko ogrodzone siatką.


„Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Karniów wraz z niezbędną infrastrukturą”

Zadanie realizowane w ramach projektu "Tarcza dla Samorządów".

Opis zadania: W ramach realizacji inwestycji rozbudowana została droga gminna na odcinku o długości 206mb, w tym wybudowano kanalizację deszczową, przebudowano odcinki podziemnych sieci (instalacji gazowej, wodociągowej i elektroenergetycznej ) i wykonano nową nawierzchnię bitumiczną. Przebudowane zostało również skrzyżowanie z drogą powiatową/wlot skrzyżowania został rozbudowany i poszerzony. Wzdłuż drogi powiatowej na odcinku ok. 150 metrów wykonano renowację rowu oraz wyremontowano istniejące przepusty pod zjazdami.

Koszty realizacji zadania: Koszt inwestycji ogółem (wraz z nadzorem inwestorskim i oznakowaniem) w wysokości 511.041 został w całości pokryty ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostały przyznane naszej gminie w ramach tarczy dla samorządów wspierającej realizację zadań inwestycyjnych w czasie pandemii COVID-19.


„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzysztoforzyce”

Zadanie realizowane w ramach projektu "Tarcza dla Samorządów".

Opis zadania: Zrealizowane przedsięwzięcie polegało na budowie chodnika na odcinku 900 m z kostki brukowej wzdłuż drogi gminnej nr 600326K, remoncie oraz przebudowie jezdni, przebudowie istniejących zjazdów indywidualnych, budowie palisad oraz urządzeń odwadniających i odprowadzających wodę. Wykonano przebudowę 4 odcinków sieci wodociągowej o łącznej długości 171 m . Wykonano dowiązanie nawierzchni jezdni na szerokości 0,5 m do chodnika przez wykonanie nakładki asfaltowej. Na odcinku 120 m droga została poszerzona i zamontowano bariery ochronne stalowe na odcinku72 m.

Koszty realizacji zadania: Koszt inwestycji ogółem (wraz z nadzorem inwestorskim i oznakowaniem) w wysokości 1.328.324,00 został w całości pokryty ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostały przyznane naszej gminie w ramach tarczy dla samorządów wspierającej realizację zadań inwestycyjnych w czasie pandemii COVID-19.

Zdjęcie przedstawia chodnik przy drodze asfaltowej.
Grafika informująca o wartości inwestycji.


„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2152 w miejscowości Łuczyce”

Zadanie realizowane w ramach projektu "Tarcza dla Samorządów".

Opis zadania: Przedmiot zamówienia obejmował rozbudowę istniejącej drogi powiatowej nr 2152 K na łącznej długości ok. 227,60 m w miejscowości Łuczyce (głównie: przebudowę jezdni do szerokości 5,50 m; wykonanie poszerzenia łuku; montaż urządzeń BRD; budowę chodnika o szerokości 2,00 m; budowę pobocza; budowę kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rowu drogowego; budowę muru oporowego i palisady betonowej; przebudowę zjazdów indywidualnych; zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej; przebudowę skrzyżowania dróg 2152K, 600251 K oraz 600267K).


Zdjęcie przedstawia drogę.Koszty realizacji zadania: Koszt inwestycji ogółem (wraz z nadzorem inwestorskim i oznakowaniem) w wysokości 754.012,82 zł został w części pokryty ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotą 384.800,62 zł, które zostały przyznane naszej gminie w ramach tarczy dla samorządów wspierającej realizację zadań inwestycyjnych w czasie pandemii COVID-19.


„Przebudowa odcinka drogi 776 polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem i przebudową zjazdów”

Zadanie realizowane w ramach projektu "Tarcza dla Samorządów".

Opis zadania: Przedmiot zamówienia obejmował przebudowę drogi wojewódzkiej nr 776 na odc. 050 km 1+566,76 - odc. 050 km 1+718,40 polegającą na budowie chodnika wraz z odwodnieniem i przebudową zjazdów indywidualnych i publicznych w miejscowości Luborzyca. Zakres przedmiotu zamówienia stanowiły głównie: roboty przygotowawcze (odtworzenie trasy i punktów wysokościowych); roboty rozbiórkowe nawierzchni w celu wykonania chodnika oraz rozebranie przepustów rurowych; roboty ziemne; roboty nawierzchniowe; położenie nawierzchni chodnika; umocnienie skarb i dna rowu.

Koszty realizacji zadania: Koszt inwestycji ogółem (wraz z oznakowaniem) w wysokości 451.405,89 został w części pokryty ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotą 249.816,89 , które zostały przyznane naszej gminie w ramach tarczy dla samorządów wspierającej realizację zadań inwestycyjnych w czasie pandemii COVID-19.

Zdjęcie przedstawia rów odwadniający przy ulicy.


Zdjęcie przedstawia Kapliczkę Matki Bożej.

„Kompleksowa konserwacja kapliczki Matki Bożej Bolesnej z 1920 roku” w Skrzeszowicach

Zadanie realizowane w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski 2021”.

Opis zadania: Przeprowadzono prace renowacyjne przy kapliczce przydrożnej w formie krzyża w miejscowości Wilków. Głównym celem zadania było zabezpieczenie i ochrona krzyża przydrożnego przed działaniem czynników zewnętrznych, zahamowanie destrukcji substancji oraz wyeksponowanie wartości estetycznych poprzez odnowienie jego elementów.

Koszty realizacji zadania: Całkowity koszt rewitalizacji to kwota 29.172,20 zł, a pozyskane wsparcie finansowe na realizację tego zadania w ramach konkursu wyniosło 12.000,00 zł.

Logo "Kapliczki małopolski"
Logo "Małopolska"

„Kompleksowa konserwacja krzyża przydrożnego w Wilkowie”

Zadanie realizowane w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski 2021”.

Opis zadania: Przeprowadzono prace renowacyjne przy kapliczce przydrożnej w formie krzyża w miejscowości Wilków. Głównym celem zadania było zabezpieczenie i ochrona krzyża przydrożnego przed działaniem czynników zewnętrznych, zahamowanie destrukcji substancji oraz wyeksponowanie wartości estetycznych poprzez odnowienie jego elementów.

Koszty realizacji zadania: Łączny koszt wykonanych prac to kwota 17.172,20 zł, a pozyskane wsparcie finansowe w ramach konkursu w wysokości 8.000,00 .

Zdjęcie przedstawia Przydrożny Krzyż.


Logo "Małopolska"

„Budowa prozdrowotnej strefy aktywności dla mieszkańców Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, dostosowanej do potrzeb seniorów i osób z niepełnosprawnościami”

Zadanie realizowane w ramach programu „Małopolskie tężnie solankowe”.

Zdjęcie przedstawia tężnie solankową.

Opis zadania: W ramach zadania pn : „Małopolskie tężnie solankowe” przy budynku świetlicy wiejskiej w Kocmyrzowie została zrealizowana ogólnodostępna tężnia solankowa o wymiarach 400 cmx 150 cm x 300 cm ze świerka (przekroje 6,5 cm x 5 cm x 5 cm) z dachem pokrytym gontem bitumicznym. Zbiornik wewnętrzny wykonano z tworzywa. Zastosowano nowy standard oświetlenia taśmą ledową RGBW. Tężnia postawiona została na betonowej płycie o wymiarach 500 cm x 250 cm x 20 cm, teren obok wysypano kamieniem. Zamontowano też obiekty małej architektury tj. 4 ławki oraz kosz na śmieci. Obok tężni znajduje się tablica z opisem/zasadami korzystania z obiektu oraz tablica informacyjna o realizacji zadania ze wsparciem finansowym z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach zadania „Małopolskie tężnie solankowe”.

Koszty realizacji zadania: Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 50.000,00 , w tym wsparcie finansowe z budżetu Województwa Małopolskiego kwotą 35.000,00 .


„ Wymiana starych pieców węglowych na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca”

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020/Formuła ZIT.

Opis zadania: W roku 2020 rozpoczęto realizację projektu i wymieniono 70 pieców węglowych - łączna kwota dofinansowania dla mieszkańców wyniosła 460.125,03 zł. W roku 2021 wymieniono kolejne 132 piece węglowe z łączną kwotą dofinansowania dla mieszkańców - 885.354,00 zł. W kolejnym roku pozostaje do wymiany w ramach projektu 58 sztuk starych pieców węglowych. Projekt obejmuje wymianę 260 pieców węglowych (dofinansowanie - max 7.000,00 zł).

Cel: Poprawa efektywności energetycznej w gospodarstwach domowych (w sektorze mieszkaniowym) oraz poprawa jakości powietrza poprzez redukcję zanieczyszczeń. Inwestycja zgodna z założeniami przyjętego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Metropolii Krakowskiej.

Koszty realizacji zadania: Koszt całkowity projektu: 1.826.858,30 zł/ dofinansowanie 1.799.455,27 zł. Planuje się objęcie projektem wymianę dodatkowych 105 pieców.

Grafika przedstawia loga.