REALIZOWANE POLITYKI, PROGRAMY I STRATEGIE


Niniejsza część przedstawia podsumowanie najważniejszych zadań wykonywanych w 2021 r. przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca w związku z realizacją lokalnych polityk, programów i strategii.


Spośród wielu uchwał Rady Gminy stanowiących o kierunkach realizacji lokalnych polityk, programów i strategii, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na Strategię Rozwoju Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2021-2030, która jest dokumentem o charakterze strategicznym, wyznaczającym główne kierunki rozwoju gminy.


Istotna część zadań Wójta w 2021 r. związana była z realizacją i wdrożeniem działań zaplanowanych w licznych dokumentach o charakterze programowym i strategicznym, w tym programom dedykowanym konkretnym zadaniom własnym.20


dokumentów i programów strategicznych gminy było realizowanych w 2021 r.,

w tym:

4

z obszaru

ochrony środowiska

7

z obszaru

pomocy społecznej

1

z obszaru

ochrony zdrowia
2

z obszaru

ładu przestrzennego

3

o charakterze

ogólnym
2

z obszaru gospodarki komunalnej

1

z obszaru

oświaty


Krótki opis realizacjiprogramy o charakterze ogólnymStrategia rozwoju Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2021-2030

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXVII/248/2021 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2021-2030.

Cel: Niniejszy dokument, poprzez powiązanie bezpośrednio z budżetem gminy oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jest jednym z ważniejszych instrumentów działania władz samorządowych. Poszczególne zapisy strategii są odzwierciedleniem aktualnych potrzeb gminy oraz wskazują kierunek działań lokalnych w ujęciu długofalowym. Kluczowym elementem strategii rozwoju jest wizja, która określa docelowy obraz gminy w przyszłości.

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszej Strategii, realizowano szereg programów i projektów, które zostały szczegółowo opisane poniżej.


Program współpracy Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XX/179/2020 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”

Cel: Nadrzędnym celem Programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą Kocmyrzów-Luborzyca i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, służącego diagnozowaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu aktywności społeczności lokalnych. Program obejmuje wsparcie w takich obszarach jak: sport; ochrona zdrowia; wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym; pomoc społeczna, promocja i organizacja wolontariatu; kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; bezpieczeństwa publiczne; wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym; wspierania edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.

Realizacja w 2021 r.: Priorytetowe zadania wynikające z Programu w 2021 r. obejmowały obszary:

1. Polityki społecznej i bezpieczeństwa.

2. Kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

3. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

4. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

5. Ochrony środowiska.

6. Działalności na rzecz sektora pozarządowego.

Przykłady realizacji w 2021 r.:

 • Gmina Aktywna +. Zadanie: Doposażenie Zespołu Ludowego w stroje Krakowiaków Wschodnich na potrzeby udziału w Przeglądzie Zespołów Regionalnych „Krakowski Wianek” (cel: Promowanie kultury ludowej wśród dzieci i młodzieży, odkrywanie nowych talentów i osobowości scenicznych, kształtowanie i rozwój życia kulturalnego w gminie i regionie oraz promocja gminy na zewnątrz);

 • Małopolski Klub Paralotniowy. Zadanie: Spotkanie z paralotnią (cel: przekazywanie wiedzy merytorycznej o bezpiecznym paralotniarstwie, propagowanie wśród uczestników idei bezpiecznego latania, inicjowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie szerzącym się patologiom społecznym, promowanie prozdrowotnych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu , świadomej i bezpiecznej aktywności ruchowej, aktywizacja i integracja środowiska młodzieżowego, zastanego w wyniku trwania stanu epidemii COVID-19);

 • Łączy nas Wilków. Zadanie: Retro strefa w Wilkowie - sentymentalna podróż po świecie gier (cel: celem jest aktywizowanie, integrowanie środowiska lokalnego służącego rozwojowi miejscowości oraz pokazanie sporej części zapomnianej już historii informatyki);

 • Stowarzyszenie „Za miastem”. Zadanie: Bezpieczne Marszowice i okolice (cel: celem zadania jest propagowanie bezpiecznego i zdrowego stylu życia);

 • Stowarzyszenie „Rusz się”. Zadanie: II Mistrzostwa Małopolski Cheerleaders (cel: propagowanie aktywnego trybu życia poprzez upowszechnianie kultury fizycznej).

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Programu przedstawiono na podstronie raportu Współpraca z organizacjami pozarządowymi.


karta dużej rodziny

Cel: Program stanowi narzędzie wsparcia dla rodzin wielodzietnych. Jego celem jest wspieranie budżetów rodzin wielodzietnych poprzez system zniżek.

Realizacja w 2021 r.: Szczegółowe informacje odnośnie realizacji Programu zawarto na podstronie raportu Karta Dużej Rodziny.programy z obszaru pomocy społecznejgminna strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy KOCMYRZÓW-LUBORZYCA NA LATA 2021-2026

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXI/195/2020 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2020 r. przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2021-2026.

Cel: Celem strategii jest zbudowanie systemu skutecznej interwencji w obliczu bezpośrednich zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania mieszkańców Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Dokument stanowi koncepcję działań, zmierzających do utworzenia trwałego systemu rozpoznawania zagrożeń społecznych w gminie, ich profilaktyki oraz zmniejszających skutki problemów społecznych.

Realizacja w 2021 r.: Działania służące realizacji niniejszej Strategii w 2021 r.:

 • udzielanie wsparcia i pomocy osobom dotkniętym ubóstwem i trudnymi sytuacjami życiowymi;

 • diagnozowanie potrzeb i możliwości wsparcia grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, realizacja projektów socjalnych, współpraca z organizacjami pozarządowymi;

 • aktywizacja i integracja oraz wspieranie osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów - realizacja programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej, współpraca z ŚDS w Miłocicach i Krakowie, WTZ w Pobiedniku;

 • realizacja działań służących aktywizacji i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu seniorów (działania Klubu Seniora, Gminnej Rady Seniorów, realizacja programu "Wspieraj Seniora" , działalność lokalnych stowarzyszeń w projektach ukierunkowanych na osoby starsze);

 • monitorowanie sytuacji osób bezdomnych, współpraca ze schroniskami i noclegowniami;

 • działania profilaktyczne, edukacyjne, informacyjne na rzecz wspierania rodziny (działania asystenta rodziny w celu prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, praca socjalna);

 • diagnozowanie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy - wdrażanie zapisów Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;

 • rozwój i prowadzenie poradnictwa specjalistycznego (psycholog, terapeuta uzależnień, prawnik, pracownik socjalny);

 • rozpowszechnianie materiałów edukacyjno-informacyjnych (plakaty, ulotki, artykuły na stronie internetowej GOPS).

Zdjęcie przedstawia kobietę rozdającą białe torby papierowe.
Zdjęcie przedstawia dzieci.
Zdjęcie przedstawia kobiety z dziećmi i mężczyznę w czapce policjanta.


Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2021-2023

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXII/205/2021 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2021-2023.

Cel: Niniejszy dokument ma na celu przede wszystkim zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy dla osób uwikłanych w przemoc oraz wypracowanie w mieszkańcach wrażliwości społecznej wobec zjawiska przemocy w rodzinie.

Realizacja w 2021 r.: Działania służące realizacji niniejszego Programu w 2021 r.:

 • wdrażanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie;

 • współpraca z innymi instytucjami w ramach działania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;

Zdjęcie przedstawia Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca gratulującego dziewczynce.
Zdjęcie przedstawia chłopca trzymającego Dyplom i towarzyszące mu kobiety.
Zdjęcie przedstawia białe papierowe torby.


 • minimalizowanie potencjalnych przyczyn występowania przemocy w rodzinie poprzez zaspokojenie jej podstawowych potrzeb, czyli udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, świadczenia rodzinne, świadczenie pracy socjalnej;

 • realizacja procedury "Niebieska Karta";

 • współpraca z Ośrodkiem dla Osób Dotkniętych Przemocą Domową w Krakowie w celu odizolowania poszkodowanych od sprawcy;

 • kierowanie sprawców przemocy do programów korekcyjno-edukacyjnych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie;

 • rozwój i prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla osób dotkniętych przemocą domową poprzez poradnictwo socjalne, poradnictwo prawne, wsparcie psychologiczne, wsparcie terapeuty uzależnień;

 • wdrażanie szkolnych programów profilaktyki dotyczących zjawiska przemocy (po raz kolejny zorganizowano akcję dotyczącą przeciwdziałania przemocy rówieśniczej pod nazwą „Zamiast przemocy więcej dobroci”, w ramach której zorganizowano konkurs plastyczny; w ramach powyższej akcji szkoły z terenu gminy organizowały zajęcia oraz spotkania mające na celu uświadomienie dzieciom oraz młodzieży negatywnych skutków przemocy rówieśniczej);

 • rozpowszechnianie ulotek, plakatów i broszur dotyczących zjawiska przemocy domowej oraz cykliczne artykuły na stronie internetowej GOPS.

Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej działa Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie (poradnictwo socjalne, poradnictwo psychologiczne, poradnictwo prawne, wsparcie terapeuty uzależnień).

W każdy pierwszy czwartek miesiąca w siedzibie tut. GOPS dyżuruje dzielnicowy z Komisariatu Policji w Słomnikach udzielając mieszkańcom gminy porad między innymi w zakresie przeciwdziałania przemocy. Dzielnicowi wraz z pracownikami socjalnymi odwiedzają rodziny, w których występuje problem przemocy.

Problemem przemocy na terenie gminy zajmuje się Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający przy tut. Ośrodku. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą pracownicy socjalni, dzielnicowi z Komisariatu Policji w Słomnikach, nauczyciele ze szkół z terenu gminy, pełnomocnik gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, przedstawiciele ochrony zdrowia oraz Sądu, psycholog z Powiatowego Centrum Rodziny w Krakowie oraz przedstawiciel stowarzyszenia „ Szansa”.

Zdjęcie przedstawia rysunki.

W 2021 r. było prowadzonych 28 procedur „Niebieskiej Karty”, z czego 15 wszczęto w bieżącym roku a 13 było wszczętych w latach poprzednich.

W roku 2021 odbyły się 4 spotkania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Raz w miesiącu odbywały się grupy robocze prowadzące procedury „Niebieskich Kart”.

Zarówno osoby, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie jak i osoby, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, korzystały ze wsparcia specjalistycznego.

Gminny Program Wspierania Rodziny w Kocmyrzowie-Luborzycy na lata 2020-2022

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XV/131/2020 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny w Kocmyrzowie Luborzycy na lata 2020-2022.

Cel: Celem niniejszego programu jest wspieranie rodzin w wykonywaniu podstawowej funkcji, czyli właściwej realizacji opieki i wychowania dziecka oraz przywracanie rodzinom sprawczości w przezwyciężaniu sytuacji trudnych. Program ma na celu wsparcie rodzin przez różne instytucje działające na rzecz rodzin.

Działania służące realizacji niniejszego Programu w 2021 r.:

 • praca asystenta rodziny - działającego w niewydolnych wychowawczo i opiekuńczo środowiskach rodzinnych (Asystent towarzyszy rodzinie, motywuje ją do podjęcia pozytywnych zmian, a także buduje w rodzicach poczucie sprawczości i odpowiedzialności za własne życie, jak i przyszłość dzieci);

 • opracowywanie i upowszechnianie treści edukacyjnych i informacyjnych odnośnie form pomocy dla rodzin (ulotki, artykuły na stronie internetowej GOPS ,prasa lokalna, grupa wsparcia);

 • organizacja szkoleń podnoszących kwalifikacje asystenta rodziny i współpracujących z nim pracowników socjalnych;

 • zapewnienie indywidualnego poradnictwa psychologicznego, prawnego, terapeuty uzależnień w sytuacjach kryzysowych rodziny (udzielane jest także wsparcie dla kobiet w ciąży powikłanej oraz z dzieckiem niepełnosprawnym - jako realizacja zadań z ustawy za życiem);

 • zapewnienie pomocy finansowej i rzeczowej rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej;

 • współfinansowanie kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

W ramach realizacji zadań związanych ze wspieraniem rodziny wydatkowano środki w kwocie 49.132,35 zł.


Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

Podstawa prawna: W 2021 r. kontynuowano realizację programu z 2020 r.

Cel: Realizacja programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Praca asystenta polega na poprawie jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia. Asystent towarzyszy osobie niepełnosprawnej podczas załatwiania różnych spraw w tym urzędowych, wizytach u lekarza, jak również angażował osoby w wydarzenia społeczne, kulturalne.

Realizacja w 2021 r.: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2021 r. objął 18 osób wsparciem przydzielając im asystenta. Całościowy koszt programu wyniósł 94.466,36 zł.


Wieloletni Gminny Program Osłonowy "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr III/17/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Cel: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program "Posiłek w szkole i w domu" poprzez objęcie wsparciem w formie bezpłatnego gorącego posiłku w szkole uczniów wymagających tej formy pomocy oraz osoby dorosłe, którym posiłki były dostarczane do ich miejsca zamieszkania. W ramach programu ośrodek udzielał również wsparcia finansowego rodzinom i osobom samotnym wymagającym pomocy zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności.

Program "Posiłek w szkole i w domu".

Realizacja w 2021 r.: Ośrodek Pomocy Społecznej w 2021 r. objął wsparciem w postaci gorącego posiłku 41 osób z czego: w placówkach oświatowych na terenie tut. gminy i poza nią 38 dzieci, oraz 3 osoby dorosłe, którym dowożono posiłki do miejsca zamieszkania. Pomocą finansową w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności objęto 34 osoby. Środki finansowe wydatkowane na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu" wyniosły: 47.308 zł.

Program "Wspieraj Seniora" na rok 2021

Podstawa prawna: W 2021 r. kontynuowano realizację Programu z 2020 r.

Cel: Niniejszy program obejmuje świadczenie pomocy seniorom, w szczególności w zakresie dostarczania zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej oraz lekarstwa. Niniejszy program zakładał pomoc w dostarczaniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii. Pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej dokonywali zakupów osobom starszym zgodnie z ich wytycznymi, realizowali recepty, załatwiali sprawy urzędowe (pomoc w sporządzeniu pisma urzędowego i wysłanie do odpowiedniej instytucji).

Realizacja w 2021 r.: Pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej dokonywali zakupów osobom starszym zgodnie z ich oczekiwaniami, realizowali recepty, a także pomagali w załatwianiu spraw urzędowych (pomoc w sporządzeniu pism urzędowych i wysłanie do odpowiednich instytucji). W programie zarejestrowanych do udzielenia wsparcia zostało 71 seniorów.

Program "Senior +".

Program wieloletni "senior +" na lata 2021-2025

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy umowy podpisanej przez Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dniu 16.07.2021 r. z Wojewodą Małopolskim (Umowa nr WP-III.9421.15.9.2021 na realizację programu wieloletniego „Senior+”).

Cel: Celem programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym poprzez rozwój sieci Dziennych Domów Senior+ oraz Klubów Senior+. Celem operacyjnym jest zapewnienie wsparcia seniorom - osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej - poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej - w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym.

Realizacja w 2021 r.: W ramach Programu udostępniona jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego. W ramach realizacji programu na terenie gminy kolejny rok prężnie działa Klub Senior+ w Kocmyrzowie, którego koszt funkcjonowania w roku 2021 wyniósł 84.760,60 zł.

Zdjęcie przedstawia osoby z kijkami Nordic Walking.
Zdjęcie przedstawia kobiety ćwiczące na macie.
Zdjęcie przedstawia seniorów przy stole.
Zdjęcie przedstawia zgromadzenie przed budynkiem.
Zdjęcie przedstawia kobiety w strojach sportowych.
Zdjęcie przedstawia kobiety w wiankach.programy z obszaru ochrony zdrowiaGminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca na 2021 r.

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXI/194/2020 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2021.

Cel: Nadrzędnym celem programu jest ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych i używania innych substancji psychoaktywnych poprzez podnoszenie wiedzy i świadomości mieszkańców gminy.

Realizacja w 2021 r.: W ramach realizacji Programu podejmowano m. in. następujące działania:

 • wykonanie diagnoz dotyczących profilaktyki ;

 • opieka wychowawców i pedagogów w świetlicach środowiskowych.

W 2021 r. na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi przeznaczono środki w wysokości 135.760,30 zł. Na działania związane ze zwalczaniem narkomanii przeznaczono 4.463,67 zł.programy z obszaru oświatyGminny program stypendialny dla uczniów

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr X/67/2019 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów klas VII i VIII Szkół Podstawowych i uczniów Szkół ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Cel: Celem niniejszego programu jest promowanie i motywowanie do aktywności uczniów zdolnych, posiadających znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.programy z obszaru Ładu PrzestrzennegoStudium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Podstawa prawna: Studium zostało przyjęte do realizacji na mocy Uchwały Nr XI/69/2015 Rady Gminy Kocmyrzów Luborzyca z dnia 21 października 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kocmyrzów Luborzyca (z późn. zm.).

Cel: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem określającym politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania. Ustalenia studium są wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Realizacja w 2021 r.: Szczegółowe informacje przedstawiono na podstronie raportu Gospodarka.


Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Podstawa prawna: Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sporządzane są w oparciu o wiążące ustalenia obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Cel: Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są aktami prawa miejscowego, które określają przeznaczenie oraz warunki zagospodarowania terenu. Stanowią one podstawę planowania przestrzennego.

Realizacja w 2021 r.: W 2021 r. dokonywano zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Szczegółowe informacje przedstawiono na podstronie raportu Gospodarka.programy z obszaru ochrony środowiskaProgram usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca wraz ze szczegółową inwentaryzacją

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr Nr XIII/91/2015 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbest z terenu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca wraz ze szczegółową inwentaryzacją".

Cel: Celem programu jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu oraz likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.


Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025".

Cel: Celem nadrzędnym programu jest osiągnięcie trwałego i zrównoważonego rozwoju gminy oraz poprawa jej atrakcyjności poprzez działania społeczne i inwestycyjne w zakresie ochrony środowiska.


Program "Czyste Powietrze - zdrowy wybór".

Realizacja w 2021 r.: Przykładowe działania służące realizacji niniejszego programu w 2021 r.:

 • realizacja programu Czyste Powietrze;

 • w ramach programów wymiany pieców węglowych: wykonanie usługi inspektora nadzoru w celu dokonania technicznych i jakościowych odbiorów prac wykonanych przez właścicieli gospodarstw domowych;

 • realizacja zadań wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej;

 • akcje edukacyjne i promocyjne w ramach kampanii "Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu".

Zdjęcie grupowe dzieci z rysunkami rowerów.
Zdjęcie przedstawia dzieci z białymi torbami.
Zdjęcie grupowe dzieci z plakatem "Międzynarodowy dzień bez samochodów".

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Podstawa prawna: Plan został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXVII/206/2017 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kocmyrzów-Luborzyca" (z późn. zm.).

Cel: Celem programu jest przedstawienie koncepcji działań służących poprawie jakości powietrza na terenie gminy, w tym ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i ograniczenia niskiej emisji poprzez zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej.

Realizacja w 2021 r.: Działania służące realizacji niniejszego programu w 2021 r.:

 • dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (wymiana pieców) - wydatkowano 885.354,00 zł.

partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego

Nazwa Programu: Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie: 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Ilość Partnerów: 41 Gmin Województwa Małopolskiego

Lider Projektu: Gmina Kocmyrzów-Luborzyca

Cel: Bezpośrednim celem realizacji projektu jest zwiększenie udziału energii odnawialnej w produkcji energii w ujęciu krajowym. Realizacja celu nastąpi poprzez zakup i montaż na obszarze 41 gmin województwa małopolskiego objętych projektem instalacji OZE .

Realizacja w 2021 r.: Szczegółowe informacje odnośnie realizacji Programu przedstawiono w tabeli poniżej.

Podsumowanie realizacji Projektu

Zdjęcie przedstawia loga.programy z obszaru gospodarki komunalnejProgram opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2021 r.

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXIII/215/2021 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2021 r.

Cel: Program ma na celu opiekę nad zwierzętami bezdomnymi, zapobieganie bezdomności zwierząt, poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt oraz ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację, usypianie ślepych miotów i znakowanie zwierząt domowych.

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszego Programu podejmowano następujące działania:

 • zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy (przyjęcie do schroniska, wskazanie gospodarstwa rolnego do przyjęcia zwierząt gospodarskich);

 • sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi (zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom, podejmowanie interwencji w sprawach kotów, zapewnienie opieki rannym i chorym kotom);

 • odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy;

 • poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.