Inwestycje


Wartość zrealizowanych wydatków majątkowych w 2021 r.

26 415 894
-20,04%
do roku 2020


Główne kierunki inwestycyjne Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2021 r.

Aż 2/3 wydatków inwestycyjnych, spośród 26,4 mln zł, w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca w 2021 r. dotyczyło inwestycji w obszarze gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Obszarami, na które wydatki przekroczyły 1 mln zł były ponadto transport i łączność, oświata i wychowanie oraz rolnictwo i łowiectwo. Poniżej przedstawiono opis najważniejszych inwestycji zrealizowanych przez gminę w 2021 r. w ww. obszarach z uwzględnieniem wykonanych kwot.Gminna mapa inwestycji

najważniejsze zadania inwestycyjnePrzebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzysztoforzyce

Koszt inwestycji ogółem: 1.328.324,00 zł


Zrealizowane przedsięwzięcie polegało na budowie chodnika na odcinku 900 m z kostki brukowej wzdłuż drogi gminnej nr 600326K, remoncie oraz przebudowie jezdni, przebudowie istniejących zjazdów indywidualnych, budowie palisad oraz urządzeń odwadniających i odprowadzających wodę. Wykonano przebudowę 4 odcinków sieci wodociągowej o łącznej długości 171 m. Wykonano dowiązanie nawierzchni jezdni na szerokości 0,5 m do chodnika przez wykonanie nakładki asfaltowej. Na odcinku 120 m droga została poszerzona i zamontowane bariery ochronne stalowe na odcinku 72 m.

Koszt inwestycji ogółem (wraz z nadzorem inwestorskim i oznakowaniem) w wysokości został w całości pokryty ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostały przyznane naszej gminie w ramach tarczy dla samorządów wspierającej realizację zadań inwestycyjnych w czasie pandemii COVID-19.

Zdjęcie przedstawia drogę.
Zdjęcie przedstawia barierki i chodnik.
Zdjęcie przedstawia  chodnik  z kostki brukowej.Zdjęcie przedstawia odcinek drogi gminnej w Karniowie.

Rozbudowa drogi gminnej w Karniowie

Wydatek w 2021 r.: 511.041


W roku 2021 r. w Karniowie została zrealizowana inwestycja pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr K600345 w m. Karniów wraz z niezbędną infrastrukturą". Głównym jej celem była poprawa jakości układu komunikacyjnego oraz uregulowanie własności istniejącej drogi. Zadanie zakładało rozbudowę odcinka o długości 206 m, w zakresie wykonania nowej nawierzchni bitumicznej, wykonania odwodnienia drogi poprzez budowę kanalizacji deszczowej pod drogą oraz odcinka korytek trójkątnych odprowadzających wody opadowe, umieszczonych w poboczu.

Dodatkowo przebudowane zostały kolidujące odcinki sieci podziemnych takich, jak instalacja gazowa, instalacja wodociągowa oraz elektroenergetyczna. Inwestycja zakładała także przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową. Wlot skrzyżowania został rozbudowany i poszerzony. Jednocześnie wzdłuż drogi powiatowej na odcinku ok. 150 m została wykonana renowacja rowu drogowego wraz z remontem istniejących przepustów pod zjazdami.


Rozbudowa parkingu „parkuj i jedź” w Łuczycach

Wydatek w 2021 r.: 150.189,36(w ramach zadań wieloletnich)

Projekt „Rozbudowy parkingu „parkuj i jedź” przy stacji kolejowej w Łuczycach” Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Parking w Łuczycach powiększy się o 53 miejsca postojowe, stojaki rowerowe oraz węzeł przesiadkowy. Teren będzie oświetlony i zagospodarowany zielenią.

Szacowany koszt całkowity to 1.350.406 zł, a przyznane dofinansowanie wynosi 913.087,00 zł.


Zdjęcie przedstawia plan projektowanego parkingu w Łuczycach.


Parking w GoszycachZdjęcie przedstawia budynek remizy OSP w Karniowie.

"Małopolskie OSP 2021" - drugi etap prac w remizie OSP w Karniowie

Planowany koszt realizacji: 279.900,00

Roboty budowlano-remontowe na remizie OSP w Karniowie przewidziane do realizacji w II etapie dotyczą przebudowy dachu, co pozwoli na zabezpieczenie obiektu i poprawę warunków bytowych użytkowników. W zakresie robót przewidziano dobudowę poddasza pokrytego dachem dwuspadowym.

Zakres robót obejmuje również wykonanie instalacji odgromowej i uziemiającej. Wniosek o wsparcie finansowe zadania został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w kwietniu 2021 r. w ramach Konkursu „Małopolskie OSP 2021”. Wnioskowane dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego według regulaminu konkursu wynosi maksymalnie do 100.000 zł.

Nowa sala gimnastyczna przy szkole podstawowej w Karniowie

Całkowity koszt realizacji: 2.895.779

W październiku 2021 r. przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Karniowie została oddana do użytkowania pełnowymiarowa sala gimnastyczna wraz z zapleczem socjalno - sanitarnym oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku i z przyszkolnym boiskiem wielofunkcyjnym o nawierzchni syntetycznej.

Na inwestycję pozyskano dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach Programu „Sportowa Polska - edycja 2020” w kwocie 1.318.700,00 zł.

Zdjęcie przedstawia Szkołę Podstawową w Karniowie.
Zdjęcie przedstawia nową salę gimnastyczną w SP w Karniowie.


Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Goszczy

Wydatek w 2021 r.: 63.280,00 zł (w ramach zadań wieloletnich)

W ramach zadania pn: „Budowa obiektu sportowego: sali gimnastycznej z zapleczem wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy” w 2021r. wykonana została dokumentacja projektowa architektoniczno – budowlana.

Całkowity koszt przedmiotowej inwestycji wraz z kosztami dokumentacji projektowej i nadzoru inwestorskiego – oszacowano na kwotę 3.693.140 zł. Wnioskowane dofinansowanie (dostępne w ramach Programu w wysokości 33%), w przypadku pozytywnej oceny wniosku - wyniesie 881.568,00 zł.

Pozostałe środki 2.811.572 zł stanowić będą wkład własny, który w części pokryje pozyskany na rozbudowę szkoły w Goszczy - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (dla części sportowej 957.900 zł z przyznanej kwoty 1.500.000 zł).

Projekt 3D planowanej rozbudowy przy SP w Goszczy.


Kompleksowa modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z utwardzeniem podłoża pod zewnętrznymi urządzeniami siłowymi na działce nr 212/16 w Dojazdowie

Koszt inwestycji.: 227.775,84

W ramach zadania pn.: "Kompleksowa modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z utwardzeniem podłoża pod zewnętrznymi urządzeniami siłowymi na działce nr 212/16 w Dojazdowie, gm. Kocmyrzów-Luborzyca" z projektu - Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS Województwa Małopolskiego pozyskano 66.940,00 zł, co stanowi 29,39 % kosztów ogółem inwestycji.

Zadanie polegało na wykonaniu nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej z podbudową pod istniejące elementy małej architektury, remont częściowy utwardzonej nawierzchni przy boisku, wymianę podbudowy i montaż istniejącej kostki brukowej, modernizację nawierzchni boiska, pomalowanie linii gry dla boiska wielofunkcyjnego, remont ogrodzenia boiska, montaż piłkochwytów na istniejących słupkach stalowych i wymiana elementów urządzeń boiska do koszykówki i siatkówki.

Zdjęcie przedstawia boisko ogrodzone siatką.


"Kapliczki Małopolski 2021"

W ramach Konkursu „Kapliczki Małopolski 2021” złożono do Urzędu Marszałkowskiego dwa wnioski o wsparcie finansowe, dotyczące:

  • prac konserwatorsko-budowlanych przy krzyżu przydrożnym w Wilkowie. Całkowity koszt wykonanych prac to kwota 17.172,20 zł wsparcie finansowe w ramach konkursu w wysokości 8.000,00 zł;

  • prac konserwatorsko-budowlanych przy kapliczce Matki Bożej Bolesnej z 1920 r. w Skrzeszowicach. Całkowity koszt wykonanych prac to kwota 29.172,20 zł wsparcie finansowe w ramach konkursu w wysokości 12.000,00 zł.

Zdjęcie przedstawia kapliczkę w Skrzeszowicach.

Kapliczka - Skrzeszowice

Zdjęcie przedstawia kapliczkę w Wilkowie.

Kapliczka - Wilków


„Małopolskie tężnie solankowe” – dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego

Koszt przedsięwzięcia: 50.000,00

Tężnia zlokalizowana jest w sąsiedztwie świetlicy wiejskiej w Kocmyrzowie. Konstrukcję wykonano ze świerku o wymiarach 400 cm (długość) x 150 cm (szerokość) x 300 cm (wysokość). Tężnia solankowa pokryta jest gontem bitumicznym, oświetlona a teren przyległy został wyposażony w ławeczki. Obiekt jest ogólnodostępny.

Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego podzielono środki na wsparcie finansowe budowy tężni solankowych na terenie Małopolski. Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 35.000 zł .

Zdjęcie przedstawia tężnie solankowe.