INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA


REALIZOWANE PROGRAMY Związane z infrastrukturą i GOSPODARKĄ KOMUNALNĄRealizacja zadań związanych z ochroną środowiska stanowi odzwierciedlenie działań podejmowanych na podstawie polityki programów i strategii przyjętych przez Władze Gminy. Do najważniejszych z nich należą:


 • Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025;

 • Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kocmyrzów-Luborzyca;

 • Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca wraz ze szczegółową inwentaryzacją;

 • Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2021 r.;

 • Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2021-2024.


Dokładniejszy opis wskazanych powyżej programów znajduje się w części raportu poświęconej Realizowanym Politykom, Programom i Strategiom.WODA I ŚCIEKI606 tys.

m3 sprzedanej wody

pitnej dla mieszkańców

3,5 km

nowej sieci

wodociągowej

238 szt.

nowych przyłączy wodociągowych

98,97%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci wodociągowej

138 tys.

m3 odebranych ścieków

od mieszkańców

1,2 km

nowej sieci

kanalizacyjnej sanitarnej

0 szt.

nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej

16,1%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci kanalizacyjnej sanitarnejODPADY KOMUNALNEwydatki na gospodarkę odpadami w 2021 r.

7 206 796

+39,54%

do roku 2020


Bilansowanie systemu w 2021 r.

W 2021 r. system gospodarki odpadami nie uległ zbilansowaniu. Różnica między wydatkami a dochodami opiewała na kwotę - 1.327.126,30 zł. W 2021 r. obowiązywały następujące stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych:

 • do 28 lutego 2021 r.:

  • 24,00 zł za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny od osoby zamieszkującej na nieruchomości,

  • 48,00 zł za odpady komunalne, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

 • od 1 marca 2021 r.:

  • 33,00 zł za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny od osoby zamieszkującej na nieruchomości,

  • 66,00 zł za odpady komunalne, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.


7 542,0

Odebrane odpady

komunalne (tony)

0,45

Odpady odebrane na

mieszkańca (w tonach)

3 912,9

Odebrane odpady

niesegregowane (tony)


Struktura zebranych odpadów w 2021 r.


3 629,1

Odebrane odpady

segregowane (tony)

2 722,5

Odpady odebrane

z nieruchomości (w tonach)

906,6

Odpady dostarczone

do PSZOK (w tonach)TRANSPORT PUBLICZNYwydatki na transport i łączność w 2021 r.

9 021 184

+52,13%

do roku 2020

Wydatki poniesione na transport i łączność w 2021 r. w stosunku do poprzedniego roku budżetowego są wyższe o nieco ponad 3 mln zł. W głównej mierze obejmują one zadania inwestycyjne w zakresie remontów, budowy i przebudowy dróg lokalnych, chodników, ścieżek rowerowych i innej infrastruktury drogowej. Więcej na temat zadań inwestycyjnych zrealizowanych w obszarze infrastruktury drogowej przedstawiono w zakładce Inwestycje.


Struktura wydatków na transport i łączność w 2021 r.2,1

Długość wyremontowanych dróg gminnych (w km)

1,3

Długość wybudowanych

chodników (w km)

46

Liczba nowych

lamp ulicznych

9

Liczba zmodernizowanych

lamp ulicznych


Droga w Karniowie

Droga w Karniowiegospodarka mieszkaniowawydatki na gospodarkę mieszkaniową w 2021 r.

1 414 116

-46,06%

do roku 2020


45

Liczba obowiązujących umów najmu gminnych lokali mieszkalnych w 2021 r.

5

Liczba zawartych umów najmu gminnych lokali komunalnych w 2021 r.

5

Liczba rozwiązanych umów najmu gminnych lokali komunalnych w 2021 r.


16

Liczba obowiązujących umów najmu lokali socjalnych w 2021 r.

5

Liczba zawartych umów najmu lokali socjalnych w 2021 r.

5

Liczba rozwiązanych umów najmu lokali socjalnych w 2021 r.


0

Grunty przekazane/sprzedane inwestorom pod budownictwo mieszkaniowe (w ha)

10,1

Zasób gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe
w 2021 r. (ha)

10,1

Zasób uzbrojonych gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w 2021 r. (ha)