GOSPODARKA


LOKALNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆWpływy z PIT i CIT na mieszkańca w 2021 r.:

1 561

+19,39%

do roku 20201 536

Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą

139

Liczba wniosków o wpis do rejestru REGON

55

Liczba wniosków o wypis z rejestru REGONPodatki dla przedsiębiorców w 2021 r.

Stosowanie znacząco niższych niż maksymalne stawek podatku od środków transportowych oraz podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca stanowi wyraz dążenia władz do zwiększania potencjału gospodarczego gminy. Potwierdzają to chociażby dane o liczbie podmiotów wpisanych w 2021 r. do rejestru REGON. Wysokość obowiązujących stawek zapewnia stabilność finansową gminy, a przy tym gwarantuje możliwość dalszego rozwoju.

Pochodną zwiększającej się bazy przedsiębiorców na terenie Kocmyrzowa-Luborzycy są również uzyskiwane wpływy z podatku PIT i CIT. W 2021 r. wartość wpływów z tych podatków w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosła 1.561,01 zł, podczas gdy w 2020 r. było to 1.307,49.

Wsparcie dla przedsiębiorców w COVID-19

W Gminie Kocmyrzów-Luborzyca wprowadzono możliwości uzyskania ulg w spłacie należności z tytułu podatku od nieruchomości, które reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. w Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.). Gmina na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może:

  • odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,

  • odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,

  • umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe i/lub odsetki za zwłokę.zarządzanie przestrzeniąOdpowiednie zarządzanie przestrzenią w gminie ma bardzo duże znaczenie dla utrzymania porządku przestrzennego, a uchwalanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ma korzystne długotrwałe efekty. Kształtowanie polityki przestrzennej jest kompleksowe, co wpływa na właściwe kształtowanie i zachowanie ładu przestrzennego, a jednocześnie procesy inwestycyjne są szybsze i sprawniejsze. Nowe plany miejscowe wpływają korzystnie na zagospodarowanie niezabudowanych jeszcze terenów.

W Gminie Kocmyrzów-Luborzyca cała powierzchnia objęta jest MPZP. Taki stan wpływa pozytywnie na wizerunek gminy oraz zadowolenie mieszkańców.


2

Liczba MPZP

obowiązujących

0

Liczba planów

uchwalonych

8 293

Powierzchnia objęta

MPZP (ha)

100,00%

Powierzchnia Gminy

objęta MPZP


Pokrycie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego

Kliknij w mapę, aby zobaczyć więcej:

Mapka przedstawia pokrycie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca MPZP.