SYSTEM OŚWIATOWY GMINY


Głównym zadaniem realizowanym w obszarze oświaty jest zapewnianie uczniom jak najlepszych warunków i możliwości do indywidualnego rozwoju oraz stałego pogłębiania wiedzy. Gmina Kocmyrzów-Luborzyca realizuje m.in. Gminny program stypendialny dla uczniów oraz Program osłonowy w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

W roku szkolnym 2020/2021 kontynuowano także działania podjęte w szkołach podstawowych i przedszkolach, w ramach:

 • Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych "Aktywna tablica” - Szkoła Podstawowa w Goszczy;

 • Projektu "MAŁOPOLSKIE TALENTY” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 (czas realizacji projektu : 01.05.2019 r. do 31.07.2022 r.);

 • Programu "Maluch+ 2020” skierowanego na realizację zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3.


Szczegółowe informacje znajdują się w części raportu Realizowane polityki, programy, strategie.OŚWIATA - PODSTAWOWE PARAMETRY661

Liczba dzieci objętych nauczaniem przedszkolnym

Liczba dzieci w wieku 3-6 lat z terenu gminy objęta wychowaniem przedszkolnym w placówkach prowadzonych przez Gminę.


91,55%

Współczynnik skolaryzacji przedszkolnej


Wskaźnik określa stosunek liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w placówkach prowadzonych przez gminę w wieku 3-6 lat w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku z terenu gminy.

15,67

Średnia liczebność oddziałów w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy.

2,04

Średnia liczba etatów nauczycielskich na oddział w SP


Wskaźnik określa ilu nauczycieli przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy.


1473

Liczba dzieci w szkołach podstawowych

93,41%

Współczynnik skolaryzacji w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa jaki odsetek dzieci objętych obowiązkiem szkolnym pobiera naukę w szkole podstawowej.

7,67

Liczba uczniów na etat nauczycielski w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada na 1 etat nauczycielski w szkole podstawowej.

7,16

Wskaźnik efektywności zatrudnienia nauczycieli


Wskaźnik określa ilu uczniów potrzeba, aby sfinansować 1 umownie liczony etat nauczyciela.System oświatowy Gminy KOCMYRZÓW-LUBORZYCA w 2021 r.W roku szkolnym 2020/2021 Gmina Kocmyrzów-Luborzyca była organem prowadzącym dla 9 szkół podstawowych, 2 przedszkoli oraz 1 żłobka:

 • Szkoła Podstawowa im. 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Luborzycy;

 • Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Luborzycy;

 • Szkoła Podstawowa im. Mariana Langiewicza w Goszczy;

 • Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach;

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łuczycach;

 • Szkoła Podstawowa w Pietrzejowicach;

 • Szkoła Podstawowa w Maciejowicach;

 • Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Karniowie;

 • Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Goszycach;

 • Samorządowe Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" w Wysiołku Luborzyckim;

 • Samorządowe Przedszkole "Wesoła Gromadka" w Dojazdowie;

 • Samorządowy Żłobek "Małe Misie" w Wysiołku Luborzyckim.


Organizacja szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021

Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi

291,8

Liczba etatów zatrudnionych pracowników ogółem w roku szkolnym 2020/2021


227,3

Liczba etatów zatrudnionych nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021

64,5

Liczba etatów zatrudnionych pracowników administracji i obsługi w roku szkolnym 2020/2021


Struktura zatrudnienia w szkołach podstawowych wg stopnia awansu nauczycielirealizacja zadań z zakresu oświaty na rzecz uczniówDowożenie uczniów

Obowiązek dowozów realizowany jest poprzez umowę z firmami zewnętrznymi. W roku szkolnym 2020/2021 dowóz 140 dzieci specjalistycznym taborem organizowana był przez:

 • Radio Taxi Partner - 418.406,84 zł (33 dzieci);

 • FUH "ADAM TOURS" - 164.686,28 zł 80 dzieci);

 • Transport do Szkoły Integracyjnej w Waganowicach - 34.046,00 zł (10 dzieci);

 • Indywidualny dowóz do szkół - 39.226,80 zł (17 dzieci).

Całkowity koszt transportu w roku szkolnym 2020/2021 wyniósł 656.365,92 zł.


Pomoc materialna

W roku szkolnym 2020/2021 na pomoc uczniom o charakterze materialnym przeznaczono 181.932,64 zł. Wydatkowana kwota obejmowała stypendium socjalne, zakup podręczników i ćwiczeń dla klas I-VIII oraz zasiłki losowe.

Pomoc uczniom o charakterze materialnym w roku szkolnym 2020/2021

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe

Stypendium za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe jest wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów, których zdolności i zainteresowania wykraczają poza program szkolny i którzy poszczycić się mogą znaczącymi osiągnięciami. W 2021 r. stypendium przyznano 7 uczniom w całkowitej kwocie 15.600,00 zł.

3

Liczba przyznanych stypendiów naukowych w roku szkolnym 2020/2021

3

Liczba przyznanych stypendiów sportowych w roku szkolnym 2020/2021

1

Liczba przyznanych stypendiów artystycznych w roku szkolnym 2020/2021