BUDŻET


DOCHODYDochody ogółem wykonane w 2021 r.

114 563 833

+9,29%

do roku 2020


Dochody ogółem na mieszkańca w 2021 r.

7 365

+7,92%

do roku 2020


5 857

Dochody bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.

1 508

Dochody majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje.

1 148

Dochody własne na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.

1 057

Dochody unijne na mieszkańca


Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2021 r. były wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), stanowiące ponad 21% wszystkich dochodów gminy. Warto odnotować, że w stosunku do roku poprzedniego wpływy gminy z tytułu udziału w podatku PIT wzrosły o ponad 4,1 mln zł, czyli 4% w stosunku do wykonanych w 2021 r. dochodów. Drugim najważniejszym źródłem dochodów Gminy Kocmyrzów-Luborzyca były dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (środki na realizację programu "Rodzina 500+"), które wykonano na poziomie 20,0 mln zł (17% dochodów ogółem). Trzecim najważniejszym źródłem dochodów była subwencja ogólna wykonana na poziomie 16,4 mln zł. Wskazać należy na stosunkowo wysokie usztywnienie strony dochodowej budżetu gminy, ponieważ dopiero piątym najważniejszym źródłem jej dochodów były wpływy z lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, będące jednocześnie najważniejszym źródłem dochodów własnych gminy w 2021 r. Wykonanie na poziomie ponad 5,9 mln zł stanowiło nieco ponad 5% wpływów do budżetu.10 głównych źródeł dochodów Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2021 r.Dochody Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2021 r.


Struktura dochodów Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2021 r.Udział dotacji inwestycyjnych

w dochodach ogółem

20,41%

-2,47 pp.

do roku 2020Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

Istotne znaczenie w strukturze dochodów budżetowych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2021 r. odegrały uzyskane dotacje inwestycyjne. Wartość wykonanych dotacji w 2021 r. wyniosła 23.377.343,18 zł z czego 15.844.854,08 zł było środkami pochodzącymi z budżetu środków europejskich, zaś 7.532.489,10.zł pozyskano z budżetu państwa, funduszy celowych i innych źródeł.

W 2021 r. Gmina Kocmyrzów-Luborzyca otrzymała promesę w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 600272K wraz z budową i rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Baranówka". Kwota w wysokości 3.919.209zapewni pokrycie 95% planowanych kosztów przedsięwzięcia. Więcej na temat projektów inwestycyjnych zrealizowanych z dofinansowaniem można zobaczyć w zakładce Inwestycje.WYDATKIWydatki ogółem WYKONANE w 2021 r.

106 861 135

+2,02%

do roku 2020


Wydatki ogółem na mieszkańca w 2021 r.

6 869

+0,74%

do roku 2020


5 171

Wydatki bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuję na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.

1 698

Wydatki majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.

9 770 055

Środki własne

na inwestycje


Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

18 035 026

Wydatki zrealizowane

z dofinansowaniem unijnym


Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.W 2021 r. Gmina Kocmyrzów-Luborzyca najwięcej środków przeznaczała na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wsparcia rodziny. Wydatki z tego obszaru wiązały się w głównej mierze z realizacją rządowego programu "Rodzina 500+" oraz wypłatą zasiłków i świadczeń rodzinnych. W 2021 r. zrealizowano je na poziomie 28,5 mln zł (suma wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna, 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz 855 - Rodzina). Zadania z zakresu pomocy społecznej i wsparcia rodziny pochłonęły prawie 27% wydatków gminy. Drugim obszarem funkcjonowania gminy pochłaniającym najwięcej środków budżetowych w 2021 r. była edukacja. Suma wydatków gminy poniesionych w dziale 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza wyniosła niemal 26,9 mln zł, co składało się na ponad 25% wszystkich wydatków. Obecność wydatków oświatowych na jednym z pierwszych miejsc w strukturze wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu w większości gmin w Polsce. Znaczne środki wydawano również w obszarze gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, co wiązało się z realizowanymi przez gminę zadaniami inwestycyjnymi. Wydatki te wykonano na poziomie blisko 26,4 mln zł. Utrzymanie aparatu administracyjnego w 2021 r. kosztowało 7,7 mln zł, co stanowiło niemal 7% wydatków budżetowych.

Główne kierunki wydatków Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2021 r.ZADŁUŻENIEZadłużenie GMINY NA KONIEC 2021 r.

12 200 390

+0,86%

do roku 2020


Zadłużenie na mieszkańca na koniec 2021 r.

784

-0,41%

do roku 2020


7 702 698

Wynik budżetu

ogółem


Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.

10 666 595

Wynik budżetu

bieżącego


Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

10,65%

Zadłużenie w stosunku do dochodów


Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.

13 697

Koszt obsługi

długu


Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.Zadłużenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na koniec 2021 r. wyniosło 12,2 mln zł i w stosunku do poprzedniego roku nie zmieniło się w znaczący sposób. Poziom wygenerowanej w 2021 r. nadwyżki operacyjnej zapewnia bezpieczeństwo finansowe, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

Kształt WPF Gminy Kocmyrzów-Luborzyca wg ostatniej zmiany podjętej w 2021 r.